Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

By | Nisan 28, 2013

1. Öğrencilerinize “İlahî Kitap ve İlahî

Kitaplara İman” konusunun “Düşünelim” bölü-

mündeki soruyu sorup onların görüşlerini ifa-

de etmelerini sağlayınız.

2. Öğrencilerinize konunun ilk paragra-

fını okutup paragraftaki bilgilerden hareketle

“ilahî kitap” ve “vahiy” kavramları hakkında

bilgi veriniz. Onlara ilahî kitabın Allah katın-

dan peygamberler aracılığıyla gönderildiğini

açıklayınız. ‹lahî kitapların gönderiliş amacı

ve diğer adlandırılış biçimleriyle ilgili bilgiler

veriniz.

3. Öğrencilerinize 20. sayfadaki “Okuyalım,

Cevaplayalım” etkinliğini yaptırınız. Ardından

konunun son paragrafını okumalarını söyleyip

düşüncelerini alınız. Paragraftaki ayet mealle-

rini yansıtıp öğrencilerinizle birlikte yorumlayı-

nız. Onlara ilahî kitaplara inanmanın imanın

şartlarından olduğunu anlatınız.

4. Öğrencilerinize “Sonuç Çıkaralım” etkin-

liğini yaptırınız.

Vahyin gönderiliş amaçlarından biri de

doğru yolu göstererek insanlar arasında birlik

ve beraberliği sağlamaktır. Bir ayette şöyle

buyrulur: “Sana kitabı, ancak ayrılığa düş-

tükleri şeyleri onlara açıklaman için ve

iman eden bir topluma doğru yolu gösteri-

ci ve rahmet olarak indirdik.”(1) Vahiy gön-

derilerek insanların “Bizim haberimiz yoktu.”

veya “Eğer bize de vahiy gönderilmiş olsay-

dı biz de doğru yolda olanlardan olurduk.”

gibi bahaneleri ortadan kaldırılmıştır. Nitekim

konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de bir ayet-

te şöyle buyrulur: “Müjdeleyiciler ve uya-

rıcılar olarak peygamberler gönderdik ki

peygamberlerden sonra insanların Allah’a

karşı bir bahaneleri olmasın…”(2)


21

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.9 : Kur’an-ı Kerim, insanları doğru yola

iletmek için gönderilen vahiylerden oluşur.

 

İlahî kitabın anlamını ve Allah’ın niçin vahiy

gönderdiğini sorarak öğrencilerinizin öğrenme

düzeylerini belirleyip değerlendiriniz.


Allah vahiy göndererek insanların, hayatın anlamını kavramalarına, iyiye, güzele ve doğruya

yönelip mutlu olmalarına yardımcı olmuştur. İnsanlar vahiyler sayesinde kim tarafından, niçin yara-

tıldıklarını ve yaratıcıya karşı görevlerinin neler olduğunu öğrenmişler, ölümden sonraki hayat hak-

kında bilgi sahibi olmuşlardır. Bütün bunlardan dolayı Allah’ın vahiy göndermesi insanlar için ilahî

bir lütuf ve yardımdır.

TARTIŞALIM

Allah, vahiy göndermeseydi ne gibi problemler yaşanabilirdi? Arkadaşlarınızla tartışınız.

2.2. İlahî Kitaplar

DÜŞÜNELİM

İlahî kitaplardan hangilerinin adlarını biliyorsunuz?

İlahî kitapların hepsi Allah tarafından gönderilmiştir. Bu kitaplar, sayfa sayılarına göre suhuf ve

kitap olmak üzere ikiye ayrılır.

OKUYALIM, CEVAPLAYALIM

ALLAH’IN KİTAPLARI

 

 

 

Gelecek Derse Hazırlık

1. Öğrencilerinize “İlahî Kitaplar” konusunu

okuyup gelmelerini söyleyiniz.


Yüce Allah kitaplar

Gönderdi insanlara,

Gerçek yolu, doğruyu

Gösterdi hep onlara.

Hazreti Muhammed’i

Kur’an’la destekledi,

“Her şeyi tamamladım;

Son kitabım bu.” dedi.


İşte diğer kitaplar;

Tevrat indi Musa’ya,

Zebur Davud’a geldi,

İncil ise İsa’ya.

Yüz suhufun onunu

Âdem’e gönderdi Rab.

Otuzu İdris’indir,

Ellisi Şit’e hitap.


Onu da İbrahim’e

İndirildi suhufun,

Mutluluğu içindi

Hepsi insanoğlunun.

Ahmet EFE

Sevgi Çiçeği-Çocuk Şiirleri,

s. 38.

 

 

 

2. Konuyla ilgili ayet meallerini perdeye


YukarıdakişiiregöreAllahhangipeygamberleresuhuf,hangilerineilahîkitapgöndermiştir?

Belirtiniz.

 

yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız/

hazırlatınız.

 

(1) Nahl suresi, 64. ayet.

(2) Nisâ suresi, 165.ayet.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir