Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık

By | Ağustos 21, 2013

Konu

9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık

10. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız

Kalmayalım

Kazanım

1. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği bazı

kötü davranışları belirterek ayet ve hadisler-

den örnekler verir.

2. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği bazı

kötü davranışların bireysel ve toplumsal

zararlarını irdeler.

3. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli

olur.

4. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği davra-

nışların bireyde görülme nedenlerini araştıra-

rak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde

bulunur.

5. Sakınılması gereken davranışlar konu-

sunda öz değerlendirmede bulunur.

Süre: 2 ders saati.

Değerler: mütevazı olmak, saygı ve

duyarlılık.

Beceriler: problem çözme, araştırma,

Kur’an’ı Kerim meali kullanma, iletişim ve

empati, eleştirel düşünme, sosyal katılım.

Ara disiplinlerle ilişkilendirme: Bu üni-

tenin 1 ve 2. kazanımları ile sağlık kültürü 18.

“Bir ilişkiyi sürdüren ve zedeleyen tutum ve

davranışlara örnek verir.” kazanımı ilişkilen-

dirilecektir.

Öğretim yöntem ve teknikleri: araştır-

ma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, buluş

yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım, rol

yapma.

Kaynak, araç ve gereçler: Kur’an’ı Kerim

meali, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon ciha-

zı/ tepegöz, asetat

 

Anne, baba ve büyükler, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişip iyi birer insan olmaları için çalışır-

lar. Bunu yaparken karşılık beklemeden her türlü zorluğa katlanır, hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir: “Biz insana ana babasına iyi davranmasını

tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması

da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede

bulunmuşuzdur…”(1)

Anne, baba ve büyüklere saygısızlık yapmak İslam dininin kesin olarak yasakladığı davranış-

lardandır. Dinimize göre anne ve babaya yapılan saygısızlık Allah’a karşı yapılmış sayılır ve büyük

günahtır. Kur’an-ı Kerim’de, “Rabb’in sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi

davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa

kendilerine ‘Of!’ bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek

alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve ‘Rabb’im! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiş-

tirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et.’ diyerek dua et.”(2) buyrulmaktadır. Peygam-

berimiz de “Büyük günahlar: Allah’a şirk koşmak, ana babaya saygısızlık etmek, haksız yere

adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.”(3), “Allah’ın rızası anne ve babanın rızasında-

dır. Allah’ın gazabı da anne ve babanın gazabındadır.”(4) buyurmuştur.

Anne ve babaya saygı göstermek Allah’ın buyruğu olduğu için dinî bir görevdir, yani ibadettir. Kişi

ve toplumun huzuru açısından da önemli bir davranıştır. Bu nedenle anne ve babamıza saygılı olma-

lıyız. Onları kıracak, incitecek davranışlardan kaçınmalı, öğütlerini tutmalıyız. Her fırsatta gönüllerini

almalı, isteklerini yerine getirmeye çalışmalıyız. Cafer-i Sadık, “Babalarınıza iyilik edin ki çocuklarınız da

size iyilik etsinler.” (5) demiştir. Bir gün kendimizin de anne baba olup yaşlanacağımızı unutmamalıyız.

Dinimiz, anne ve babamıza olduğu gibi diğer büyüklerimize de saygı göstermemizi öğütler. Onlara

da saygısızlık yapmaktan sakınmamızı ister. Peygamberimiz, “Küçüklerimize merhamet etmeyen,

büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”(6) buyurarak büyüklere saygı göstermemenin

çok kötü bir davranış olduğunu vurgulamıştır. Dinimizin buyruklarına uyarak gerek ailemizde gerekse

toplumda büyüklerimize saygısızlık yapmaktan kaçınmalıyız. Atalarımız, “Bu dünya, etme bulma dün-

yasıdır.” demişler. Aynı davranışların küçüklerimiz tarafından bizlere de yapılacağını unutmamalıyız.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir