Dua İbadetin Özüdür

By | Nisan 3, 2013

2. ÜNİTE
44
5. Dua
DUANIN ANLAMI
Fatma, annesi namaz kılarken onun yaptığı hareketleri tekrarlıyordu. Namaz bittiğinde
annesi dua etmeye başladı. Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükrediyordu. Fatma, annesi-
nin bu durumundan etkilendi ve ona:
— Anneciğim, bana da namaz kılmasını ve dua etmesini öğretir misin? Ben de senin gi-
bi ellerimi açıp dua etmek istiyorum ancak ben dua etmesini bilmiyorum, dedi. Annesi:
— Ben sana öğretirim tatlı kızım. İstersen dua ile başlayalım. Dua; Allah’tan yardım dile-
mek, istemek ve davet etmek gibi anlamlara gelir. Bizler dua ederek Allah ile konuşmuş ve
isteklerimizi ona iletmiş oluruz. Yüce Allah da Kur’an-ı Kerim’de: “…Bana dua edin, duanı-
za cevap vereyim…”(13) buyurarak dualarımıza karşılık vereceğini bizlere bildirmiştir. İnsan-
lar, Allah’a olan yakınlıklarını ibadetle ve dua ederek gösterirler. Dua ederek Allah’a olan
inancımızı ifade etmiş ve ona olan bağlılığımızı göstermiş oluruz. Yaptığımız dualarla Allah’ın
bizlere vermiş olduğu nimetlere teşekkür ederiz. Sen de istek ve arzularını içten ve kendi
sözlerinle dua ederek Allah’a iletebilirsin. Sabah kalktığında, akşam yatarken ve yemekten
sonra onun verdiği nimetlere karşılık ona şükrünü duayla ifade edebilirsin.
5.1. Dua İbadetin Özüdür
Dinimizde dua ve ibadet, birbirinden ayrılması mümkün olmayan kavramlardır. Hz. Muham-
med “Dua İbadettir.” (14) ve “Dua ibadetin özüdür.” (15) buyurarak bu birlikteliği ifade etmiştir.
Dua, isteklerimizi Allah’a ulaştırmanın en güzel aracıdır. İnananlar, isteklerini ve dilekle-
rini ifade edebildikleri ölçüde Allah’ın kendilerine bir karşılık vereceğini bilirler. Bu anlamda
dua, insanlar için temel bir ihtiyaçtır. İnsanın, kendisini yaratan Allah’la kurabildiği bu iletişim,
onu her zaman güçlü kılar. Çünkü günümüzde insan, kalabalık ortamda bile kendini yalnız
hissedebilmektedir.
İbadet, inananlar için temel bir görevdir. İnananlar, Allah’a karşı kulluk görevlerini, pey-
gamberlerin yaşayarak gösterdikleri şekilde yerine getirmekle sorumludurlar. Kulluk görevini
yerine getirmek de ancak ibadetlerle mümkündür.
5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?
ALİ ÖDEVİNİ YAPIYOR
Ali her zamanki gibi okuldan gelmiş ve biraz dinlendikten sonra hemen derslerini yapmaya
başlamıştı. Biraz sonra annesi yanına gelerek:
(13) Mü’min suresi, 60. ayet.
(14) Tirmizî, Sünen, Da’avât, hadis; İbn Mâce, Dua, 1. hadis.
(15) Tirmizî, Sünen, Da’avât, 12. hadis.
Bir şeyi çok istediğinizde veya sıkıntılı anlarınızda ne yaparsınız?
Hiç zor durumda kalarak Allah’tan yardım istediğiniz oldu mu? Dua edince neler hissettiniz?
İbadetler arasında duanın yeri sizce nedir?
Konular : 5. Dua

……………………………………………………………………………………………………………………
Arişerin dilinden
“Bir kimsenin Allah’ın isimleri dışında başka bir isimle Allah’a dua etmesi
doğru değildir. Bu, Kur’an’da “En güzel isimler (el-esmâü’l hüsnâ) Allah’ındır.
O hâlde ona en güzel isimlerle dua edin.” (A’râf suresi, 180. ayet.) ayetiyle belir-
tilmiştir.”
Ebu Hanife
(Abdurrahman el-Humeyyis,
Dört Mezhep İmamının İtikadı, s. 4.)
“Belaya uğramaktan korkan kişi dua etsin.”
Cafer-i Sadık
(Mekârimü’l-Ahlak, C 2, s. 10.)
(18) Bakara suresi, 186. ayet.
2. ÜNİTE
şey yaşayıp yaşamadıklarını sorunuz. Öğrencilerin bu
konu üzerinde konuşmalarını sağlayınız.
Sınıfın uygun bir yerine Mü’min suresi, 60. ayet ile
Bakara suresi, 186. ayet meallerini yansıtarak öğrencile-
rinizden okumalarını isteyiniz. Ayet meallerinden hare-
ketle inanan bir insan için dua etmenin önemini fark et-
melerini sağlayınız.
Ders kitabının 44. sayfasındaki “Dua İbadetin
Özüdür” konu başlığı ile ilgili metni okutarak duanın
ibadet içindeki yerini ve önemini vurgulayınız. Metinde
geçen hadisleri tahtaya yazarak ibadet – dua birlikteli-
ğine ve dua edilmeden ibadetin amacına ulaşamaya-
cağına öğrencilerin dikkatini çekiniz.
Öğrencilerinize, ders kitabının 44. sayfasındaki “Ali
Ödevini Yapıyor” adlı metni okutunuz. Metinde geçen
Furkan suresi, 77. ayet meali ile hadisi sınıfın uygun bir
yerine yansıtarak öğrencilerinizin bu ayet ve hadis üze-
rinde konuşmalarını sağlayınız.46
kınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm.”(18) Artık derste sen de
konuyla ilgili konuşabilirsin.
— Evet anneciğim, bana verdiğin bilgiler için sana teşekkür ederim.
7. Etkinlik
Düşünelim, Bulalım
Sizce niçin dua edilir? Düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Arişerin dilinden
“Bir kimsenin Allah’ın isimleri dışında başka bir isimle Allah’a dua etmesi
doğru değildir. Bu, Kur’an’da “En güzel isimler (el-esmâü’l hüsnâ) Allah’ındır.
O hâlde ona en güzel isimlerle dua edin.” (A’râf suresi, 180. ayet.) ayetiyle belir-
tilmiştir.”
Ebu Hanife
(Abdurrahman el-Humeyyis,
Dört Mezhep İmamının İtikadı, s. 4.)
“Belaya uğramaktan korkan kişi dua etsin.”
Cafer-i Sadık
(Mekârimü’l-Ahlak, C 2, s. 10.)
(18) Bakara suresi, 186. ayet.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir