Dünyadaki çevre sorunları

By | Nisan 4, 2013

Okuyalım, Bulalım
DÜNYA’NIN FERYADI
Allah, evrenin en seçkin, akıllı varlıkları olarak sizi yarattı. Beni de sonsuz servet kaynakları ve ha-
yat için en uygun şartlarımla emrinize verdi. fiimdiye kadar yüzlerce kuşak insan geldi ve geçti. Bu
çağda yaşayan birkaç kuşak insan hariç, hepsinden memnun oldum. Allah hepsinden razı olsun. On-
lar üzerime titrediler, beni kirletmediler, beni tüketen hareketlerde bulunmadılar. Ya siz ve sizden ön-
ce yaşayan, sözüm ona uygar geçinen insanlar! Maalesef sizler için aynı şeyi söyleyemem.
İçinde bulunduğumuz çağda yaşayan ve yaşamakta olanlar beni durmadan tüketiyorsunuz, kirle-
tiyorsunuz, harap ediyorsunuz. Refahınızı, konforunuzu, süratli yaşayışınızı sağlamak için yaptığınız
faaliyetlerle sorumsuzca hareket edip geleceğinizi düşünmüyorsunuz.
Ozonumu azaltan çeşitli faaliyetlerinizden dolayı Güney Kutbu’nda açılan “kara delik” aklınızı ba-
şınıza getirmeye yetmedi mi? Ya kontrol dışına çıkan nükleer santrallerin yüzlerce kilometreye kadar
yayılabilen ve ölüm saçan ışınları! Onlar da mı sizi uyarmaya yetmedi?
Ey insanlar! Burnuma ölüm kokusu geliyor. Hem benim için hem de sizinle beraber barındırdığım her
cins bitki ve hayvan için yalvarıyorum. Bu feryadıma kulak veriniz. Bundan böyle dikkatli olun. Hepimi-
zin geleceğini düşünün. Yiyin, için, gezin, tozun, eğlenin, ilerleyin, rahatınızı sağlayın, süratinizi artırın,
kısacası ne yaparsanız yapın ama bu arada beni de düşünün, koruyun, kirletmeyin, tüketmeyin, sevin.
Beni dikkate alarak birazcık olsun emek ve masraftan kaçınmayın ki size ve gelecek kuşaklara, bitki-
lere ve hayvanlara güzel, tatlı, uygun bir vatan olma vasışarımı koruyabileyim.
Baki ERDEM
(Çağımız ve Çevre Kirliliği)
(Yeniden düzenlenmiştir.)
Yukarıdaki metinde dünya bizi hangi konularda uyarmaktadır? Bu konularda bize düşen
görevler nelerdir? Beyin fırtınası yapınız. Noktalı yerlere insan-evren ilişkisinde insana dü-
şen sorumluluğu belirten bir slogan yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kur’an Allah-evren ilişkisi konusunda bilgiler verir. Kur’an-ı Kerim’e göre evreni ve evren-
deki canlı ve cansız her şeyi Allah yaratmıştır. Güneş, Ay, yıldızlar, gökyüzü ve yeryüzü hep
Allah’ın eseridir. İnsanlar, bitkiler, dağlar, ovalar, denizler de Allah’ın yaratmasıyla meydana
gelmiştir. Allah her an yaratma hâlindedir. Bu husus Kur’an’da şöyle anlatılmaktadır: “Allah
her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları (mutlak hü-
kümranlığı) onundur…”(24) “Göklerde ve yerde bulunan herkes, ondan ister. O, her an
yaratma hâlindedir.”(25)
Kur’an’ın verdiği bilgilere göre Allah evreni yaratmış, evrende yaşamın devam etmesi için
yasalar koymuştur. Evreni düzenleyen ve koyduğu yasalara göre işleyişini sürdüren Allah’tır.
(24) Zümer suresi, 62-63. ayetler.
(25) Rahmân suresi, 29. ayet.
Öğrencilerinizden, ders kitabının 84. sayfasındaki
etkinlikte yer alan resimleri incelemelerini ve verilen
sorular çerçevesinde insanın diğer varlıklarla ilişkisi
konusundaki düşüncelerini ve bu ilişkiden doğan sorunları
n çözümlerini noktalı yerlere yazmalarını isteyiniz
(8. etkinlik).
Kızılderili kabile reisi Seattle (Sitıl)’ın, “Eğer bir
gün son ağaç kurur, son ırmak zehirlenir ve son balık
ölürse o zaman paranın her şeyi yenmeyeceğini anlar-
sın.” sözüyle ne anlatılmak istendiği sorusunu öğrencilerinize
yönelterek onlardan bu konuda bir kompozisyon
yazmalarını isteyiniz.

Kur’an’da insan-evren ilişkisini gösteren ayetlerden
örnekler vererek evrendeki uyum ve düzene dikkat
çekiniz. Kur’an’ın evrendeki bu düzeni korumaya yönelik
öğütlerini açıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir