İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

By | Nisan 3, 2013

2. ÜNİTE
Öğrencilerinize; çalışmanın, üretmenin, ders çalış-
manın Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağını
belirterek onları güzel davranışlar yapma konusunda
isteklendiriniz. Sınıfa getirdiğiniz Kur’an-ı Kerim me-
alinden, Hûd suresi, 23; Nahl suresi 97 ve Talâk sure-
si, 11. ayet meallerini tahtaya yansıtarak ayet mealleri
üzerinde öğrencilerinizin konuşmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizden, ders kitabının 52. sayfasındaki
“Allah Buyuruyor ki” bölümünde yer alan “Asr sure-
si”nin mealini defterlerine yazmalarını isteyiniz. Sure
üzerinde öğrencilerinizin konuşmalarını sağlayınız.
Ders kitabının 52. sayfasındaki “Düşünelim Ya-
zalım” adlı etkinliği öğrencilerinize yaptırınız (10. Et-
kinlik). Bu etkinlikte öğrencilerin salih amelin önemini
kavramaları amaçlanmıştır.
C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi de-52
Kübra:
— Anne ve babaya karşı saygılı davranmak, dedi.
Öğretmen, sınıfın derse olan ilgisine çok memnun kaldı. Birçok öğrenci, örnekler söyle-
mek için parmak kaldırıyordu.
Öğretmen:
— Evet çocuklar! Verdiğiniz örneklerden konuyu kavradığınız anlaşılıyor. Bu örneklere;
başkalarının hakkına saygı göstermek, sağlığımızı korumak, helalinden kazanmak, akrabala-
rımızla ilişkilerimizi canlı tutmak gibi daha birçok örnek eklenebilir. Bütün bunlar bize dinimi-
zin hayatı en güzel, en faydalı ve dürüst bir şekilde yaşamamızı öğütlediğini gösterir. Bu da
salih amellerin toplumda daha çok yapılmasıyla mümkün olabilir. Yaptığımız güzel davranış-
ların Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağını bilmeliyiz. Bu nedenle işlerimizi her zaman
doğru ve güzel bir biçimde yapma alışkanlığı kazanmalıyız. Yüce Allah bizlere: “Bilsin ki in-
san için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”(22) buyurarak çalışmanın karşılıksız
kalmayacağını bildirmektedir.
Allah buyuruyor ki:
“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan, ancak
iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı
tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr suresi, 1-3. ayetler.)
10. Etkinlik
Düşünelim, Yazalım
“Çalışmak, dürüstlük, ibadet, iyilik, dua” kelimelerini kullanarak salih amelle ilgili dü-
şüncelerinizi yazınız.

İbadetler DavranışlarımızıGüzelleştirir
Öğretmen, “İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir” konusunun bir grup tarafından hazır-
lanıp sınıfta sunulmasını istedi. Hüseyin’in başkanlığında Fatma, Ali, Zehra ve Cem’den olu-
şan beş kişilik bir grup seçildi. Grubun üyeleri, başta kitaplardan olmak üzere aile büyüklerin-
den ve tanıdıklarından bilgi edinip çalışmalarına son şeklini verdiler. Konunun anlatılacağı gün
geldiğinde grubun başkanı olan Hüseyin, yaptıkları çalışma hakkında sınıfa bir açıklamada
bulundu.
— Arkadaşlar, bugün sizlerle “İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir” konusunu paylaş-
mak istiyoruz. Ben sizlere yaptığımız bu çalışmayla ilgili ön bilgiler vermek istiyorum. Daha
sonra grubumuzun üyeleri kendi hazırladıkları bölümleri sizlerle paylaşacaklar.
Arkadaşlar, önceki konularda sınıfta işlediklerimizi tekrar hatırlayalım isterseniz. İslam di-
ninde ibadet, Allah’ın bizlerden istemiş olduğu şeyleri yerine getirmek ve bizlere vermiş oldu-
ğu nimetler için teşekkür etmektir. İslam’da ibadet denilince akla ilk gelen, İslam’ın şartları ola-
rak da bildiğimiz; kelimeişehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hac-
ca gitmektir. Ama ibadet sadece bunlarla sınırlı değildir, bunu da unutmayalım. Bizler bu iba-
detleri yerine getirdiğimizde, davranışlarımıza olan güzel yansımalarını da hissederiz.
fiimdi sırayla arkadaşlarımız sizlere bu güzel yansımaları anlatacak. Önce Fatma arkada-
şımızı dinleyelim.
— Arkadaşlar, bildiğiniz gibi namaz günde beş vakit kılınarak yapılan bir ibadet. Bu iba-
det yerine getirildiğinde kişi yalnız olmadığını ve Allah’ın sürekli olarak onu gördüğünü hisse-
der. Bu duyguyla insan kendini sürekli iyi şeyler yapmaya yöneltir. Allah’ın sevgisini kazan-
mak için çalışır. Onun kendisini dünya ve ahirette iyiliklerle ödüllendireceğini bilir. Bunlarla be-
raber insan, hayatını namazla düzene sokar.
— Teşekkür ederiz, Fatma. fiimdi de Ali’nin düşüncelerini alalım:
— Ben de oruç ibadetinden söz etmek istiyorum. Oruç, ramazan ayında yapılan bir iba-
dettir. İnsan oruç tutarak açlığın ve susuzluğun ne kadar önemli olduğunu fark eder. Bu duy-
guyla yeterli imkânı olmayan insanların nasıl sıkıntılar içinde yaşadıklarını daha iyi anlar. Böy-
lece toplumda paylaşma ve yardımlaşma duygusu ön plana çıkar. İnsanlar imkânları ölçüsün-
de fakirlere yardım ederler. Sonuç olarak huzurlu ve mutlu bir toplum ortaya çıkar.
— Ali’ye de verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. fiimdi sıra Zehra’da:
— Arkadaşlar sıra geldi zekât ibadetine. Zekât, dince zengin sayılan insanların yılda bir
defa mallarının kırkta birini fakirlere vermesi demektir. Bu ibadet yapıldığında, fakirlik proble-
mi çözülmüş olur. Zengin insanlar, bu ibadetle ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin mutlu-
luğunu yaşarlar.
— Teşekkürler, Zehra. fiimdi de hac ibadetiyle ilgili olarak Cem’i dinleyelim.
— Hac ibadeti, sağlıklı ve yeterli maddi imkânı olan Müslümanların, ömürlerinde bir kez
yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. Bu ibadet tam anlamıyla yerine getirildiğinde insan ye-
ni doğmuş gibi günahlarından arınır. Dünyanın geçici olduğunu ve yapılan davranışların Al-
lah’ın huzurunda hesabının verileceğini bir kez daha yakından hisseder. Bütün bunlar, hac
ibadetini yerine getiren insanların gönlüne sevgi, saygı ve diğer insanların hukukuna dikkat
etme duygusunun yerleşmesini sağlar.
İbadetler insan davranışını nasıl etkiler?
54
Fotoğraf 9 : Atatürk, Meclis önünde dua ederken
(23) Kişioğlu, Hamza, Atatürk İlkeleri ve Din, s. 24.
Cem’den sonra grup başkanı Hüseyin tekrar söz alarak kendilerini sabırla dinledikleri için
arkadaşlarına teşekkür etti.
Öğretmen hazırlayıp sundukları bu güzel çalışma için gruba ve başkanları Hüseyin’e te-
şekkür ettikten sonra sözlerine şöyle devam etti:
— Arkadaşlar, bu noktada Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine verdiği önemi hatırlamalı-
yız (Fotoğraf 9). Dinin, vicdan ve ibadet özgürlüğünün, toplumsal barışın sağlanmasında bü-
yük bir rolü vardır. Cumhuriyetle birlikte bu özgürlükler devlet tarafından güvence altına alın-
mıştır. Laiklik ilkesinin bir gereği olarak insanlar diledikleri gibi inanma ve dinî ibadetlerini ye-
rine getirme özgürlüğüne sahiptirler. Atatürk bunu şöyle ifade etmiştir:
“Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan,
ibadet hürriyetlerini tekmil etmek demektir…” (23)
Konu : 7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

Kazanım 11 : İbadetlerin davranışlar üzerindeki
etkisini fark eder.

Kavram : İbadet.

Öncelikle Verilecek Değerler : Güvenirlik, sorumluluk,
sevgi ve saygı, dayanışma, kardeşlik, doğruluk,
bağımsızlık ve hoşgörü.

Öncelikle Verilecek Beceriler : İletişim ve empati,
eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanma.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.

Atatürkçülük : Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine
verdiği önem (10-1).

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, İslam ilmihâli,
konuyla ilgili temel kavramların yer aldığı asetatlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir