İnanç

By | Ağustos 14, 2013

Konu: 1. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları

1.1. İnanç

Kazanım: 1. Kur’an-ı Kerim’in temel konu-

larını açıklar.

Süre: 2 ders saati.

Beceriler: Kur’an-ı Kerim meali kullanma,

problem çözme.

Kavram: inanç.

Değerler: bilimsellik, akademik dürüstlük.

Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-

cevap, anlatım, buluş yoluyla öğrenme, araştır-

ma yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma.

Kaynak, araç ve gereçler:

inanç, Kur’an’ın özüdür. Tevhit, Allah’ın birliğini, bütün her şeyi yaratanın, tapılmaya ve ibadet edil-

meye layık olanın yalnızca Allah olduğunu, onun üstünde hiçbir gücün olmadığını ifade eder. Tevhit

inancı özlü bir biçimde İhlâs suresinde şöyle bildirilir: “De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O,

doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” (1)

DEĞERLENDİRELİM

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozu-

lurdu. Demek ki arşın Rabb’i Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” (Enbiyâ

suresi, 22. ayet.)

 Yukarıdaki ayeti tevhit inancı açısından arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Kur’an-ı Kerim’de, Allah inancı ile ilgili ayetlerde Allah’ın varlığının delillerinden de bahsedilir.

Örneğin bir ayette şöyle buyrulur: “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin

farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için

elbette ibretler vardır.” (2)

Kur’an’da, inanç ile ilgili ele alınan konulardan biri de peygamberliktir. Bu konu, inanç alanına

giren diğer konulardan melek ve kitap inancıyla birlikte ele alınır. Yüce Allah, melek aracılığıyla

peygamberlere kutsal kitaplar göndermiştir. Peygamberler Allah’tan aldıkları kutsal kitapları insanla-

ra iletip açıklamışlar, onları Allah’a inanmaya, ibadet etmeye ve iyi işler yapmaya davet etmişlerdir.

Bununla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Allah kendi

emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye

vahiy ile ‘Benden başka tanrı olmadığına dair

(kullarımı) uyarın ve benden korkun.’ diye gön-

derir.” (3) Başka bir ayette de “Senden önce de

ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım kişileri

peygamber olarak gönderdik…” (4) buyrulur.

Kur’an-ı Kerim’de inanç alanı içinde yer alan

konulardan biri de ahiret inancıdır. Kur’an’a göre

dünya hayatı geçicidir. Dünya hayatından sonra

ahiret hayatı başlayacaktır ve insanlar bu dünyada

yaptıklarından hesaba çekileceklerdir. Ahiret hayatı

ebedîdir. Bu konu ile ilgili ayetlerden birinde şöyle

buyrulur: “İman edip salih ameller işleyenler ise

cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”

(5) Başka bir ayette de “Bu dünya hayatı ancak

bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna

 

1. Sınıfta, öğrencilerinizin bireysel veya grup


gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilseler-

di!” (6) buyrularak dünya hayatının geçici olduğu

vurgulanmaktadır.


Resim 4.1 : Camiler, Allah’a ve ahiret

gününe inanan insanlar tarafından yapılır.

 

çalışmaları sırasında kullanabilecekleri Kur’an-ı

Kerim meali bulundurunuz.

2. Öğrencilerinizden ibadet ve ahlak kav-

ramlarının anlamlarını sözlükten bularak defter-

lerine yazmalarını isteyiniz.

3. “İbadet” ve “ahlak” konularıyla ilgili ayet

 

Kur’an-ı Kerim’de iman edilmesi gereken esaslar bildirilir ve bunlara insanların inanmaları

öğütlenir. Dinde zorlama olamayacağı, zorla kabul edilen şeyin iman sayılamayacağı vurgulanır.

Gerçek imanın da iş ve davranışlara yansıması gerektiği üzerinde durulur. İnanan kişilerin güzel

işler yapacağı belirtilir.

Bir kişinin Müslüman olabilmesi için Kur’an-ı Kerim’de yer alan bütün inanç esaslarını içtenlikle

kabul edip inanması gerekir. O hâlde bizler de Kur’an-ı Kerim’deki inanç esaslarını bir bütün olarak

kabul edip hepsine inanmalıyız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir