İSLAMİYET VE TÜRKLER

By | Ağustos 14, 2013

. Bu ünitede konuları; Türklerin Müslü-

man olma süreci, İslam medeniyet ve bili-

mine katkıları, Türkler arasında ehlibeyt

sevgisi ve İslam’ın yayılmasında etkili olan

kişilerden Ebu Hanife, Maturidî, Ali er-Rıza,

Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı

Bektaş Veli ve Mevlânâ ile sınırlandırınız.

2. Bu ünitede öğrencilere öncelikli veri-

lecek değerler; bilimsellik, hoşgörü, Türk

büyüklerine saygı, tarihsel mirasa duyar-

lılık, barışseverlik, dostluk ve kardeşliktir.

Adı geçen değerlerin hangi konuda, hangi

etkinliklerle verilebileceği ünite kazanımları-

nın işlenişinde belirtilmiştir. Değerler öğren-

cilere ilgili kazanımların işlendiği konularda

sınıf içi ve sınıf dışı yapılacak etkinliklerle

verilmelidir.

3. Bu ünitede öğrencilere öncelikli veri-

lecek beceriler; araştırma, sosyal katılım,

bilgi teknolojilerini kullanma, mekân,

zaman ve kronolojiyi algılama, Türkçeyi

doğru, güzel ve etkili kullanma, değişim

ve sürekliliği algılamadır. Adı geçen bece-


ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR

 

6. ÜNİTE

İSLAMİYET VE TÜRKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Türklerin ne zaman ve nasıl Müslüman olduklarını tarih kitaplarından

araştırınız.

2. Ansiklopedilerden Mevlânâ’nın hayatını araştırıp defterinize özetleyiniz.

3. Ehl-i beyt kavramının anlamını sözlüklerden öğreniniz.

4. Uluğ Bey’in hayatını ansiklopedilerden araştırınız.

 

123

 

 

 

rilerin hangi kazanımların işlenişinde verile-

bileceği ilgili kazanım veya kazanımların işlenişinde belirtilmiştir. Kazanım veya kazanımların

geçtiği bölümler üzerinde önemle durarak öğrencilerinizin bu becerileri kazanmalarını sağlayınız.

4. Ünite boyunca aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz ünitenin kazanımlarının gerçekleş-

mesi açısından önemlidir:

• Türklerin Müslüman olma süreci ayrıntılara girmeden işlenecektir.

• Konular işlenirken öğrencilere farklılıkların birer zenginlik olduğu fark ettirilecek ve bir

arada yaşama bilinci kazandırılmaya çalışılacaktır.

5. Ünitenin sonuna bu ünitenin 2. kazanımıyla ilgili bir performans görevi örneği ile buna iliş-

kin değerlendirme ölçekleri eklenmiştir. Ünite başlangıcında performans görevini yaptıracağınız

öğrencileri belirleyerek zamanı geldiğinde sunmalarını sağlayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir