Kunut Duasının Önemi

By | Haziran 1, 2013

DÜŞÜNELİM
Kunut duaları hakkında ne biliyorsunuz?
“Kunut”un anlamını ve namaz dualarından ikisine neden bu adın verildiğini öğrenmek için aşa-
ğıdaki İnternet sayfası görüntüsünde yer alan metni okuyunuz.

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-AnaMenu-dini-kavramlar-sozlugu-92.aspx
KUNUT
Kunut kelime olarak Allah’a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, susmak, dua
etmek, ibadet etmek için ayakta durmak gibi anlamlara gelir. Dinî bir kavram olarak ise namaz-
da rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.
Kur’an-ı Kerim’de kunut Rûm suresinin 26, Zümer suresinin 9 ve Bakara suresinin 238.
ayetlerinde ibadet etmek, boyun eğmek; Âl-i İmrân suresinin 43. ayetinde ise ibadet maksadıyla

2. Ünite: Namaz İbadeti

Planlama
Konu
12. Kunut Duaları ve Anlamı
• Ünite Değerlendirmesi
Kazanım
11. Kunut dualarını ezbere okur ve anla-
mını söyler.

ayakta durmak anlamlarında kullanılmıştır…

(Düzenlenmiştir.)

Süre: 2 ders saati.

Kunut duaları, Peygamberimizin namaz kılarken okuduğu, bizim de okumamız gereken dualar-
dandır. Bu nedenle Kunut dualarının okunuşlarının ve anlamlarının öğrenilmesi önemlidir.
Kunut duaları, vitir namazında okunur. Vitir namazının üçüncü rekâtında Fâtiha ve bir ek surenin
okunmasının ardından eller kaldırılarak tekbir alınır. Tekbirden sonra eller tekrar bağlanır ve Kunut
duaları okunur.
Kunut dualarında Allah’a inanıp güvendiğimizi, yalnız ona ibadet edip namaz kılarak secde ettiğimizi
belirtiriz. Verdiği nimetler için şükreder, bütün kötülüklerden ona sığınırız. Ondan, bize yardım etmesini,
bizi bağışlamasını ve doğruluğa eriştirmesini dileriz. Bu duaların okunuşları ve anlamları şöyledir:

HANGİSİ, NEREYE?
Kunut dualarının kelimelerinin yazılı olduğu kartonları tahtaya karışık olarak yapıştırınız. Son-
ra bunları dualardaki sırasına göre yerleştiriniz.
ÖĞRENMİŞ MİYİM?
Kunut dualarını ezbere okuyup anlamlarını söyleyiniz.
61

Değerler: güven, bağlılık, sevgi ve saygı.
Beceriler: iletişim, sosyal katılım.
Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce-
vap, buluş yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma,
sıralama, hafızada tutma.
Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı, bil-
gisayar, projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat,
kaset, kasetçalar vb. araçlar.

‹şleniş
1. Öğrencilerinizden konunun “Düşünelim”
bölümündeki soruyu cevaplamalarını isteyiniz.
2. Öğrencilerinize konunun girişindeki yön-
lendirmeyi yapıp İnternet sayfası görüntüsün-
de yer alan “Kunut” başlıklı metni okutunuz.
3. Öğrencilerinize, 61. sayfadaki üç parag-
rafı okutarak Kunut dualarının anlam ve öne-
miyle ilgili açıklamalar yapınız.
4. Kunut dualarını ve anlamını yansıtıp
duaların okunuşunu kasetçalar vb. araçlardan
dinletiniz. Duaları önce siz, öğrencilerinizin
takip edeceği şekilde yavaş yavaş okuyunuz.
Sonra bölüm bölüm okuyup öğrencilerini-
zin koro hâlinde tekrar etmelerini sağlayınız.
Daha sonra da öğrencilerinize önceden bilen-
lerden başlamak üzere tek tek yüzünden oku-
tunuz ve duaların anlamını açıklayınız.
5. “Hangisi, Nereye?” ve “Öğrenmiş
miyim?” etkinliklerini yaptırarak öğrencileri-
nizin duaları ezberlemelerini ve anlamlarını
öğrenmelerini sağlayınız. Kunut dualarını
ezbere okuyup anlamını söyleme düzeylerini
belirleyip değerlendiriniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir