Kur'an'ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği

By | Nisan 4, 2013

B. İŞLENİŞ
Öğrencilerinizin hazırlık kısmındaki sorulara verdiği yanıtları tahtaya yazınız.

“İnsanın yaratıcısıyla, diğer insanlarla ve varlıklarla
ilişkileri nasıl olmalıdır?”, “İnsan, nasıl ve niçin yaratılmı
ştır?”, “Evren nasıl oluşmuştur?”, “İnsan Allah’a karşı
ibadetlerini nasıl yerine getirecektir?”, “Ölümden sonra
hayat var mıdır?” gibi sorular çerçevesinde öğrencilerinizin
Kur’an’ın açıklayıcılığı ve yol göstericiliğinin ne anlama
geldiğinin farkına varmalarını sağlayınız.

Öğrencilerinizden, ders kitabının 79. sayfasındaki
etkinlikte verilen ayet meallerinde Kur’an’ın hangi
özelliklerinin belirtildiğini bulmalarını isteyiniz. Bu etkinlikle
öğrencilerin Kur’an’ın insanlara yol gösterme ve
açıklayıcılık özellikleri olduğu sonucuna ulaşmalarını
sağlayınız (4. etkinlik).
80
(5) Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.
(6) Zâriyât suresi, 56. ayet.
(7) Fâtiha suresi, 5. ayet.
(8) Mü’min suresi, 65. ayet.
(9) Nisâ suresi, 110. ayet.
(10) Nahl suresi, 114. ayet.
(11) Hûd suresi, 23. ayet.
Kur’an, insana Allah’ı tanıtır, onun özelliklerinden söz eder. İhlâs suresi buna en güzel ör-
nektir. Bu surede, “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.(5) O, doğurmamış ve doğmamış-
tır. Onun hiçbir dengi yoktur.” buyrulmaktadır.
Kur’an-ı Kerim, insanın yaratılış amacının yalnızca Allah’a kulluk olduğunu açıklar.
Kur’an’da bu konuda, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarat-
tım.”(6) buyrulur.
Kur’an, “(Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk ederiz
ve yalnız senden medet umarız.” (7) ayetiyle insanın
sadece Allah’a yönelmesi ve ona ibadet etmesi gerek-
tiğini belirtir.
Kur’an, insanın istek ve arzularını dua yoluyla Al-
lah’a iletebileceğini açıklar. Bu ayetlerden birinde, “O
daima diridir; ondan başka hiçbir tanrı yoktur. O
hâlde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona
dua edin. Her türlü övgü, âlemlerin Rabb’i Allah’a
mahsustur.” (8) buyrulur.
Kur’an’da insanın bir hata işlediğinde, hatasın-
dan vazgeçip Allah’tan bağışlanma dilemesi ve onun
affına sığınması gerektiği belirtilir. Kur’an-ı Kerim’de,
“ Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder
de sonra Allah’tan mağfiret dilerse Allah’ı yarlı-
gayıcı ve esirgeyici bulacaktır.”(9) buyrularak Al-
lah’ın merhametli ve affedici olduğu bildirilir.
Kur’an’a göre insan, verdiği nimetlere karşı Al-
lah’a daima şükredici olmalıdır. Kur’an’da bu konu-
da, “Artık, Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin, eğer (gerçekten) yal-
nız Allah’a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.”(10) buyrulmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de, insanın Allah’la olan ilişkisinde iman ve salih amel üzerinde önemle du-
rulur. Bu konuda bir ayette şöyle buyrulur: “… İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gö-
nülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedî kalır-
lar.” (11)
Resim 1 : İnsan dua ederek Allah’la
aracısız iletişim kurabilir.
Allah, insana iyi şeyleri öğütler, kötü işleri de yasaklar. O, iyilikleri kat kat ödüllendirir, kötü-
lüklerin karşılığını verir. Kullarına en küçük bir haksızlık yapmaz.
Biliyor musunuz?

 

B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde yönelttiğiniz soruya öğrencilerinizin
verdikleri yanıtlardan hareketle “Kur’an İyiye ve
Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır” konusuna
giriş yapınız.
Öğrencilerinizden, yapmalarını istediğiniz
araştırmayı grup sözcüleri aracılığıyla sınıfta sunmaları
nı sağlayınız. Daha sonra onlara, Kur’an mealinden
ders kitabının 77. sayfasında verilen etkinlikteki kavram
haritasında yer alan emir, yasak ve öğütlerle ilgili
ayetler bulmalarını, sure adı ve ayet numarasını ilgili
yere yazmalarını söyleyiniz (2. etkinlik).

Ders kitabının 78. sayfasındaki etkinlikte yer
alan “Hz. Lokman’ın Oğluna Öğütleri”ni öğrencilerinizin
okumasını sağlayınız. Öğrencilerinizden, bu ayetlerde
77
Kur’an-ı Kerim insanlara rehberlik yaparak doğru, iyi, güzel ve kötü davranışların neler ol-
duğunu açıklar. İnsanların iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını, kötü davranışlardan sa-
kınmalarını ister. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da, “… Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yar-
dım etmeyi emreder, çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar…”(4) buyurulur.
(4) Nahl suresi, 90. ayet.
2. Etkinlik
Araştıralım
Kur’an-ı Kerim mealinden kavram haritasındaki öğüt, emir ve yasakları konu
alan birer ayet bularak sure adı ve ayet numarasını örnekteki gibi ilgili kısma yazınız.
YASAKLAR
Yalan söylemeyin.
……………………………
İftira etmeyin.
……………………………
Yetim malı yemeyin.
……………………………….
Hırsızlık yapmayın.
………………………………..
İnsanları aldatmayın.
…………………………………..
Kul hakkı yemeyin.
……………………………
Kibirlenmeyin.
……………………………
ÖĞÜTLER
Başkalarının haklarına saygı gösterin.
………………………………………………………………..
Komşu ve arkadaşlarınızla iyi geçinin.
………………………………………………………………..
Doğru ve dürüst davranın.
………………………………………………………………..
Alçak gönüllü davranın.
………………………………………………………………..
İşlerinizi iyi ve güzel yapın.
………………………………………………………………..
Sabırlı olun.
………………………………………………………………..
İyilik için yarışın.
………………………………………………………………..
EMREDER
Adaletli olun.
(Mâide suresi, 8. ayet.)
Anne babaya iyi davranın.
…………………………………………….
Güvenilir olun.
…………………………………………………………
Büyükleri sayın, küçükleri sevin.
…………………………………………………………
KUR’AN
64

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir