Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz

By | Nisan 5, 2013

6. ÜNİTE
Konu : 3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
Kazanım 3 : Vatan ve milletine karşı kendisine dü-
şen görevi yerine getirir.
Kavramlar : Değer, vatan, millet, millî.
Atatürkçülük ile İlgili Konular : (2, 3 – 4; 6, 7 – 5;
1, 2, 3, 4, 5 – 8; 5 – 12)
Öncelikle Verilecek Değerler : Başta Atatürk ol-
mak üzere Türk büyüklerine saygı, vatanseverlik, çalış-
kanlık, tarihsel mirasa duyarlılık, sorumluluk, dostluk
ve kardeşlik, saygı ve sevgi, bayrağa ve İstiklâl Mar-
şı’na saygı, fedakârlık ve minnet.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, sosyal
katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve et-
kili kullanma.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntemi.
Araç ve Gereç : Konuyla ilgili temel kavramların
ve Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı asetatlar.
Süre : 40 + 40 dakika
119
3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
Milletlerin ortak geçmişleri, duyguları, birbirlerini anladıkları ortak bir dilleri, heyecanları ve
amaçları vardır. Millet olmak bu özellikleri bir arada tutmakla gerçekleşebilir. Bu nedenle bir
millet herhangi bir topluluk değildir.
Bizim ülkemiz büyük bir imparatorluğun çöküşünden sonra yeniden kurulmuştur. Farklı
dinlerden, farklı ırklardan insanlarla bir arada yaşayarak tek bir millet olmayı başarmış bir ta-
rihe sahibiz. Bu ülkede hepimizin acıları bir, mutluluğu bir, kazançları bir olacaktır. Biz Türk
milleti olarak ayrılmaz bir bütünüz. Bir insanın vücudunun herhangi bir yerindeki ağrı tüm vü-
cudu nasıl etkilerse her birimizin acısı da hepimizi aynı şekilde etkilemelidir.
Sevgi, hoşgörü ve dayanışma sahip olmamız gereken en güzel özelliklerdir. Bu özellikle-
rimizi koruyup güçlendirmek için birlik ve beraberliğimizi bozacak davranışlardan kaçınmalı-
yız. Kanunlara uygun hareket etmeliyiz. Birbirimizin inançlarına ve farklılıklarına saygı göster-
meliyiz. Ülkemizde herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğunu bilmeliyiz.
Bu güzel ülke atalarımızın bize bıraktığı kutsal bir mirastır. Uğrunda canlarını vererek bi-
ze bu vatanı emanet eden atalarımıza layık olmak, vatanımızı korumak hepimizin en kutsal
görevidir.
İçeride ve dışarıda yurdumuza zarar vermek isteyenlere karşı milletçe karşı durmalıyız.
Atatürk, ülkemize karşı yapılan tehditlerle ilgili olarak şunları söylemektedir: “Bilirsiniz ki kav-
ga demek, savaş demek iki ulusun, yalnız iki ordunun değil; iki ulusun bütün varlıklarıyla, bü-
tün elindekilerle, bütün iç ve dış güçleriyle birbirinin karşısına çıkması ve vuruşması demek-
tir… Bütün iç ve dış varlığını yurt savunmasına vermeyi savsaklayan veya hafife alan millet-
ler, savaşı gerçekten göze almış ve başarabileceğine inanmış sayılamazlar.” (3)
Ülkemizin ilerlemesinden hepimiz yarar görürüz. Ülkemizin gerilemesi ise hepimize zarar
verir. Daha güzel yarınlar için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi
bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Unutmayalım ki bizim için yaşayacak başka ülke yok.
(3) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C 1, s. 179.
Herhangi bir topluluk millet olabilir mi? Niçin?
3. Etkinlik
Tamamlayalım
Aşağıdaki kavram haritasını tamamlayalım.
MİLLÎ BİRLİK VE
BERABERLİĞİMİZİ
KORUMAK İÇİN
Farklılıklarımızı hoş
görmeliyiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir