Namaz Nedir ve Niçin Kılınır

By | Haziran 1, 2013

1. Bu ünitede konuları; namazın niçin

kılınması gerektiği, hazırlık ve kılınış şartları,

kılınışı, namaz türleri ve namazın bireysel ve

toplumsal katkıları ile sınırlandırınız.

2. Ünite süresince öğrencilerinizin göz-

lemlerinden yararlanarak namaz ibadetinin

davranış geliştirmedeki gücüne dikkat çeki-

niz. Genelde ibadetlerin, özelde namaz iba-

detinin Allah’a karşı sevgi, saygı ve şükran

duygularının ifadesi olmasının yanı sıra kişi-

nin sağlığına, toplum fertlerinin birbirine sev-

gi ve saygı ile bağlanmalarına, yardımlaş-

malarına imkân veren, fert ve toplum ilişkile-

rinin iyi ve düzenli bir şekilde yürütülmesine

katkı sağlayan, insanı erdeme ve mutluluğa

götüren kazanımlarını fark ettiriniz. Ayrıca

ünitede, dinlerdeki ibadet olgusunun ortak

bir boyut olduğunu da vurgulayınız.

3. Ünite konularını işlerken ilgili yerlerde

verilen Caferilik ve Şafiliğe göre farklılıklara

da vurgu yapınız.

4. Bu ünitede öğrencilere öncelikle veri-

lecek değerler; güven, estetik, dayanış-

ma ve yardımlaşma, bağlılık, sorumluluk,

temizlik, sevgi ve saygı, kardeşlik ve


ÖĞRENME ALANI: İBADET

2. ÜNİTE

NAMAZ İBADETİ

 

 

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Namazın anlam ve önemini ilmihâl kitaplarından araştırınız ve özetleyerek

defterinize yazınız.

2. Namaz kılmak için hangi hazırlıkların, niçin yapıldığını büyüklerinize sora-

rak onlardan aldığınız cevapları defterinize yazınız.

3. Bir büyüğünüzü namaz kılarken gözlemleyip namaz sırasında tekrarladığı

hareketleri listeleyiniz. Namazı bitirdikten sonra bu hareketlerin adlarını ondan

öğrenerek listedeki yerine yazınız.

4. İlmihâl kitaplarından ya da namazla ilgili başka kaynaklardan sabah

namazının nasıl kılındığını araştırınız.

5. Namaz çeşitlerinin neler olduğunu ve bunların kılınış zamanlarını ilmihâl

kitaplarından araştırarak defterinize yazınız.

30

 

hoşgörüdür. Adı geçen değerlerin hangi

konuda, hangi etkinliklerle verilebileceği üni-

te kazanımlarının işlenişinde belirtilmiştir. Değerler, öğrencilere ilgili kazanımların işlendiği konu-

larda sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle verilmelidir.

5. Bu ünitede öğrencilere öncelikle verilecek beceriler; iletişim ve empati, Kur’an-ı Kerim

mealini kullanma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, sosyal katılımdır. Adı geçen bece-

rilerin hangi kazanımların işlenişinde verilebileceği ilgili kazanım veya kazanımların işlenişinde

belirtilmiştir. Kazanım veya kazanımların geçtiği bölümler üzerinde önemle durarak öğrencileri-

nizin bu becerileri kazanmalarını sağlayınız.

6. Ünite boyunca öğrencilerinizin sevme, sevilme, yalnızlık, birliktelik, sığınma, güven, kabul

görme gibi temel duygularından yararlanabilirsiniz. Bu duygular onlara kazandırmak istediğiniz

kavram, değer ve becerilerin öğrenilmesinde de yardımcı olacaktır.

7. Bu ünitede öğrencileriniz Kunut duaları ve anlamlarını öğreneceklerdir. Üniteye başlama-

madan önce bu duaları nasıl öğrenecekleri konusunda öğrencilerinizi yönlendiriniz.

8. Bu kitabın 85. sayfasında ünitenin 11. konusuyla ilgili bir proje örneği verilmiştir. Ünite baş-

langıcında projeyi yapmak isteyen öğrencileri belirleyerek zamanı geldiğinde sunmalarını sağla-

yınız.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir