Namaza Hazırlığın Diğer Şartları

By | Haziran 1, 2013

Sizce namaz neden temiz bir yerde kılınmalıdır?

Namaza hazırlığın abdest, boy abdesti ve teyemmüm dışındaki diğer şartlarının nasıl yerine

getirildiği şöyle özetlenebilir:

Beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması: Buna “necasetten taharet” de denir.

Necasetten taharet, gözle görülen kirlerden arınmak demektir. Bu şart beden, elbise ve namaz kılı-

nacak yerin temizlenmesiyle yerine getirilir.

Namazda vücudun belli bölümlerinin örtülü olması: Buna “setr-i avret” de denir. Bu şart,

bedenin belirli bölümlerinin örtülmesiyle yerine getirilir. Namazda erkeklerin bedenlerinin göbekle diz

kapaklar arasında kalan bölümünün, kadınların ise el, yüz ve ayaklar dışında kalan kısmının kapalı

olması şarttır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.2 : Namaz kılabilmek için bedenin belirli bölümlerinin örtülü olması şarttır.

Vakit: Her namazın belirli bir vakti vardır.

Hangi namaz kılınacaksa o namazın vaktinin

girmiş olması şarttır. Namaz vakitlerinin ne

zaman gireceği ezanla anlaşılabileceği gibi

takvimlerden de öğrenilebilir.

Kıbleye yönelmek: Buna “istikbal-i kıble”

de denir. Kıble, Suudi Arabistan’ın Mekke ken-

tindeki Kâbe’nin bulunduğu yöndür. Namaz

kılarken Kâbe’nin bulunduğu yöne, Mescid-i

Haram’a doğru yönelmek şarttır. Kur’an-ı

Kerim’de şöyle buyrulur: “(Ey Muhammed!)

…yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir.


2. Ünite: Namaz İbadeti

 

Planlama

Konu

2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları

2.2. Namazın Kılınış Şartları

3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet

Kazanım

3. Namaza hazırlık şartlarını belirtir.

4. Namazın kılınış şartlarını açıklar.

5. Ezan ve kametin namazla ilişkisinin far-

kında olur.

Süre: 2 ders saati.

Değerler: sorumluluk, temizlik, bağlılık,

sevgi ve saygı.

Beceriler: sosyal katılım, mekân, zaman

ve kronolojiyi algılama, empati.

Öğretim yöntem ve teknikleri: araştırma,

soru-cevap, beyin fırtınası, grup çalışması,

buluş yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anla-

tım.

Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitapla-

rı, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı/

 

(Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız

olun, (namazda) hep o yöne dönün…”(1)

(1) Bakara suresi, 144. ayet.


Resim 2.3 : Dünyanın her yerinde yaşayan Müslü-

manlar namaz kılarken Kâbe yönüne yönelirler.


tepegöz, asetat, kaset, kasetçalar.

 

 

 

 

Gözle görülen kirlerden ar nmak (Necasetten taharet)

Vakit

K bleye yönelmek (  stikbal-i k ble)

38 

 

Niyet: Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla namaz kılmaya karar vermek, hangi namazın

kılınacağını belirtmektir. Örneğin sabah namazının farzını kılacak bir kişi, “Niyet ettim Allah rızası

için sabah namazının farzını kılmaya.” diyerek niyet eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.4 : Niyet şartı, namaza başlama tekbirinden önce yerine getirilir.

 

Namaz ile niyet arasındaki ilişki nedir?

 

LİSTELEYELİM

Aşağıdaki şemada boş bırakılan kutuları örnekteki gibi doldurarak namaza hazırlık şartlarının

neler olduğunu listeleyiniz.

NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI

Abdestli olmak (Hadesten taharet)

 

………………………………………………………………………………………

 

Namazda vücudun belli bölümlerinin örtülü olmas  (Setr-i avret)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Niyet

………………………………………………………………………………………39


 

 

 

 

 

 

 

 

‹şleniş

1. Öğrencilerinizden “Namaza Hazırlığın

Diğer fiartları” konusunun “Düşünelim” bölü-

mündeki soru ile ilgili görüşlerini açıklamala-

rını isteyiniz.

2. Öğrencilerinize namaza hazırlığın,

hadesten taharet dışındaki diğer şartlarının

nasıl yerine getirileceğini öğretmek için konu-

nun giriş paragrafı ile 38-39. sayfalardaki

açıklama paragraflarını okutunuz ve bunlarla

ilgili resimleri inceletiniz.

3. Bakara suresinin 144. ayetinin mealini

perdeye yansıtıp öğrencilerinize yorumlatınız

ve 39. sayfadaki yeşil zeminde verilen soruyu

yönelterek öğrencilerinizin soruda istenilenleri

beyin fırtınası yoluyla bulmalarını sağlayınız.

4. Öğrencilerinize “Listeleyelim” etkinliğini

yaptırarak onların namaza hazırlık şartlarını

öğrenmelerine yardımcı olunuz.

 

 

 

67

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir