Namazın İnsana Kazandırdıkları

By | Haziran 1, 2013

Sizce namazın belirli vakitlerde, temiz yerlerde, temiz giysilerle ve abdestli olarak
kılınmasının şart olması insana neler kazandırır?
Allah, bizleri en güzel bir biçimde yaratmıştır.(1) Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırıp doğru
olanı yapmamız için bize akıl ve irade vermiştir. Peygamberler aracılığıyla kutsal kitaplar göndere-
rek aklımızı ve irademizi doğru kullanabilmemiz için yol göstermiştir. Kendisine inanmamızı, ibadet
etmemizi ve güzel davranışlarda bulunmamızı istemiştir.
Allah’ın bütün buyrukları bizim iyiliğimiz içindir. Yapmamızı istediği her davranış ve ibadette
bizim için büyük yararlar vardır. Namaz, Allah’ın yapmamızı istediği ibadetlerin en önemlilerindendir.
Tüm ibadetler gibi namazın da bizim için pek çok yararı vardır. Bu yararların hangi başlıklar altında
toplanabileceğini öğrenmek için aşağıdaki şemayı inceleyiniz.
NAMAZ

ma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar.
Süre: 2 ders saati.

Duygu
dünyamızı
zenginleştirir.

Davranışlarımızda
bilinçli olmamızı
sağlar.

Birlikte yaşama
ve dayanışma
bilincimizi
geliştirir.

Temizlik
alışkanlığı
kazandırır.

Zamanı iyi
kullanmayı
öğretir.

Değerler: güven, estetik, dayanışma ve
yardımlaşma, bağlılık, sorumluluk, temizlik,
sevgi ve saygı, kardeşlik ve hoşgörü.
Beceriler: iletişim ve empati, Kur’an-ı
Kerim meali kullanma, mekân, zaman ve kro-
nolojiyi algılama, sosyal katılım.
Öğretim yöntem ve teknikleri: grup çalış-
ması, araştırma, soru-cevap, buluş yoluyla
öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım.
Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitap-
ları, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kaynakları,
ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon cihazı/
tepegöz, asetat.

‹şleniş
1. Öğrencilerinizden konunun “Düşünelim”
bölümündeki soru ile ilgili görüşlerini açıkla-
malarını isteyiniz.
2. Genelde tüm ibadetlerde, özelde de
namaz ibadetinde insanlar için yararlar bulun-
duğunu belirterek öğrencilerinize konunun ilk
iki paragrafını okutup “Namaz” başlıklı şemayı
inceletiniz.
3. Önceki dersin sonunda oluşturduğunuz
gruplardan namazın kişinin duyguları üze-
rindeki etkisini araştıran grubun araştırma
sonuçlarını sunmasını sağlayınız.
4. Konunun 3-6. paragraflarını okutarak
öğrencilerinize namazın kişinin duygu dünyası
üzerindeki etkisi hakkında bilgi veriniz.
5. Paragraflarda verilen ayet meallerini ve
hadis tercümesini perdeye yansıtıp öğrencile-
rinize yorumlatarak namazın duygular üzerin-
deki etkisini kavratınız.
6. Namazın davranışlar üzerindeki etkisini
araştıran grubun araştırma sonuçlarını sun-
masını sağlayınız.

Namaz, Allah’a duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın bir göstergesidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de,
“…Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.”(2) buyrulmaktadır. Namaz kılan insan, Allah’a
olan bağlılığını davranışları ile göstermiş olur. Bilinçli kılınan namaz, insanın Allah’a olan bağlılığını
güçlendirir. Bu anlamda namaz, insanın Allah’ı anması, onunla yakınlaşması ve iletişim kurmasıdır.
Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım.
Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin.”(3) buyrulmaktadır.
Günlük hayatta pek çok sorunla karşılaşmaktayız. Bunlar zaman zaman bize sıkıntı verip
üzmektedir. Namaz kılarken bu sorunlardan uzaklaşıp yaratıcımızla yakınlaşırız. Ona sığınır, huzur
buluruz.
Namaz, insanın duygularını kontrol edip yönlendirmesine, güzel duygular yaşamasına katkı
sağlar. ‹nsanın kendisini tanıyıp anlamasına fırsat verir.
‹nsan zaman zaman yalnızlık duygusuna kapılıp tek başına kaldığını düşünür. Namaz kılarak bu
yalnızlık duygusundan kurtulur, kendisini güvende hisseder ve huzur bulur. Çünkü namazda Allah’ı
anar, onunla iletişim kurar. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de; “…Bilesiniz ki kalpler ancak
Allah’ı anmakla huzur bulur.”(4), “Temizlenen, Rabb’inin adını anıp ona kulluk eden kimse
kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.”(5) buyrulmaktadır. Peygamberimiz de “Secde, kulun Allah’a en
yakın olduğu andır.”(6) buyurmuştur.
Namaz kılan insan, namaz sırasında Allah’ın huzurunda olduğunun bilincinde olur. Allah’ın
kendisini her zaman görüp işittiğini daha iyi anlar. Bu durum insanın tüm davranışlarında dikkatli
ve bilinçli olmasını sağlar. Allah’ın her zaman ve her yerde kendisini görüp işittiğini düşünen insan,
kötülüklerden sakınıp iyiliklere yönelir. Çevresine zarar vermekten kaçınır, yararlı işler yapar. Böyle-
ce o, namaz sayesinde davranışlarını kontrol etme becerisi kazanır. Namazın insanı kötülüklerden
((1) Tîn suresi, 4. ayet.
(2) Bakara suresi, 238. ayet.
(3) Bakara suresi, 152. ayet.
(4) Ra’d suresi, 28. ayet.
(5) A’lâ suresi, 14-15. ayetler.
(6) Müslim, Camius Sahih, Salât, 215.
58

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir