Namazın Şartları

By | Haziran 1, 2013

Konu

2. Namazın Şartları

2.1. Namaza Hazırlık Şartları

2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve

Teyemmüm

Kazanım

2. Namazın hazırlık şartlarından olan

abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyem-


 

 

 

2. Namazın Şartları

DÜŞÜNELİM

Şart kavramı size neleri çağrıştırmaktadır?

Namazın şartları iki başlık altında toplanır. Bu başlıkların neler olduğu ve hangi tür şartların

bunlar içinde yer aldığı hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki kavram haritasını inceleyiniz.

 

NAMAZIN ŞARTLARI

 

Namazdan önce ve namaz kılarken yapılması zorunlu

olan işlerdir. Bunlara, namazın farzları da denir.

 

mümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını

açıklar.

3. Namaza hazırlık şartlarını belirtir.

Süre: 2 ders saati.

Değerler: sorumluluk, temizlik.


Hazırlık Şartları

 

Namaz kılmaya başlamadan önce

yerine getirilmesi gereken şartlardır.

Bunlara, namazın dışındaki farzlar

veya şartlar da denir.


Kılınış Şartları

 

Namaz kılarken yerine

getirilmesi gereken şartlardır.

Bunlara, namazın içindeki farzlar

veya rükünler de denir.

 

 

 

Beceriler: sosyal katılım, mekân, zaman

ve kronolojiyi algılama.

Öğretim yöntem ve teknikleri: araştır-

ma, soru-cevap, grup çalışması, buluş, sonuç

çıkarma, problem çözme, anlatım.

Kaynak, araç ve gereçler: ilmihâl kitap-

ları, Kur’an-ı Kerim meali, ders kitabı, bilgisa-

yar, projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat.

 

‹şleniş

1. Öğrencilerinizden “Namazın fiartları”

konusunun “Düşünelim” bölümünde verilen

soruyu cevaplamalarını isteyiniz.

2. Öğrencilerinize ünite kapağındaki 2.

hazırlık çalışmasıyla ilgili araştırmalarını oku-

tarak bulduklarını arkadaşlarıyla paylaşmala-

rını sağlayınız.

3. Öğrencilerinize “Namazın şartları” sözü-

nün anlamını ve namazın kaç tür şartı olduğu-

nu kavratmak için “Namazın fiartları” başlıklı

kavram haritasını yansıtıp inceletiniz.

4. Öğrencilerinizden “Namaza Hazırlık

fiartları” konusunun “Düşünelim” bölümün-

deki soru ile ilgili görüşlerini açıklamalarını

isteyiniz.

5. Öğrencilerinize namaza hazırlık şartla-

rının neler olduğunu öğrenmeleri için konunun

giriş paragrafını ve namaza hazırlık şartlarının

sıralandığı maddeleri okutunuz.

6. Öğrencilerinizden “Abdest, Boy Abdesti

(Gusül) ve Teyemmüm” konusunun “Düşü-

nelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını

isteyiniz.

7. Öğrencilerinize abdest, boy abdesti ve

teyemmümle ilgili bilgi edinmelerini ve bunla-

rın yapılışını öğrenmeleri için 34-37. sayfalar-

da yer alan “Namaz ‹çin ‹lk fiart” başlıklı metni

okutunuz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir