Nasr Suresi ve Anlamı

By | Haziran 3, 2013

Nasr suresi Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir. Mekke’nin fethinden sonra indirilmiştir. Sure üç
ayettir. Sureye, Allah’ın Peygamberimize yardım ederek onu zafere ulaştırması anlatıldığı için
yardım anlamına gelen “Nasr” adı verilmiştir.

Resim 3.16 : Kur’an’da Nasr suresinin yer aldığı sayfadan kesit

3. Ünite: Son Peygamber Hz. Muhammed

Planlama
Konu
6. Nasr Suresi ve Anlamı
• Ünite Değerlendirmesi
Kazanım
11. Nasr suresini ezbere okur ve anlamını
söyler.
Süre: 2 ders saati.
Kavram: nasr.
Değerler: dayanışma.
Beceriler: araştırma, eleştirel düşünme.
Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce-
vap, anlatım, hafızada tutma, grup çalışması,
sonuç çıkarma.
Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı,
Kur’an-ı Kerim meali, bilgisayar, projeksiyon

Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm.
“‹zâ câe nasrullâhi velfeth. Ve
raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi
efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike
vestağfirh. ‹nnehû kâne tevvâbâ.”

Anlamı
RahmanveRahimolanAllah’ınadıyla(başlarım).
“Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldi-
ğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine
girdiğini gördüğünde, Rabb’ine hamt ederek tes-
pihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o,
tövbeleri çok kabul edendir.”

cihazı/ tepegöz, asetat, kaset, kasetçalar vb.
araçlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir