Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı

By | Nisan 27, 2013

5. Öğrencilerinize 16. sayfadaki “Açıkla-

yalım” etkinliğini yaptırınız.

6. Peygamberlerin niteliklerinden birinin

de güvenirlik olduğunu fark edebilmeleri için

öğrencilerinizden 16. sayfadaki ilk iki parag-

rafı okumalarını isteyiniz. Burada verilen

ayet meallerini perdeye yansıtıp öğrencileri-

nizle birlikte yorumlayınız.

7. Öğrencilerinize sayfadaki 3. paragrafı

okutup aşağıdaki soruyu sorunuz:

• Peygamberler neden güvenilir olmak

zorundadırlar?

8. Öğrencilerinize “Bilgi Kutusu”ndaki bil-

giyi okutup açıklayınız. Onların “emanet” kav-


 

 

 

AÇIKLAYALIM


BİLGİ KUTUSU

Peygamberlerin akıllı ve zeki olma nitelik-

lerine “fetanet” denir.

 

lerinizden güvenilir bir kişide bulunması gere-

ken nitelikleri sıralamalarını isteyiniz. Cevap-

lardan hareketle konuyu özetleyiniz.

9. Akıllı ve zeki olmanın da peygamberle-


önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma

yeteneğini verdik…”(3), “(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve

Yakub’u da an.”(4) buyrulur.

Peygamberler görevlerini yerine getirirken birçok güçlükle karşılaşmışlardır. Çünkü insanları

inançlarından ve alışkanlıklarından vazgeçirmek zordur. Ancak akıllı ve zeki olan bir kişi bunu başa-

rabilir. Peygamberler, akıllı ve zeki oldukları için gönderildikleri toplumlardaki bazı inanç, düşünce

ve geleneklerin yanlışlığını kanıtlarıyla insanlara anlatmışlardır. Böylece kendilerine verilen görevi

başarıyla yerine getirmişlerdir.

 

rin nitelikleri arasında yer aldığını belirtiniz.

10. Akıllı ve zeki olmanın ne anlama gel-

diğini kavramaları için öğrencilerinizden 16.

sayfadaki dördüncü paragrafı ve paragrafın

yanındaki “Bilgi Kutusu”nu okumalarını iste-

yiniz. Konuyla ilgili ayet meallerini perdeye

yansıtıp okutarak peygamberlerin akıllı ve

zeki olma sıfatlarının Kur’an’da bildirildiğini


Peygamberlerin niteliklerinden biri de günah

işlemekten kaçınmaktır. Onlar insanları iyi dav-

ranışlarda bulunmaya, her türlü kötülükten

kaçınmaya çağırmışlardır. Davranışlarıyla da bu

konuda insanlara örnek olmuşlardır. Hayatlarının

hiçbir döneminde günah işlememişlerdir. Günah

(1) Şu’arâ suresi, 107. ayet.

(2) Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.

(3) Enbiyâ suresi, 51. ayet.

(4) Sâd suresi, 45. ayet.

16


BİLGİ KUTUSU

Peygamberleringünahişlemektenkaçınma

niteliklerine “ismet” denir.

 

açıklayınız.

11. Öğrencilerinizden 16. sayfadaki beşin-

ci paragrafı okumalarını isteyiniz. Onlara,

“Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları niçin

önemlidir?” sorusunu sorarak düşüncelerini

alınız.

12. Öğrencilerinize       günah     işlemekten

kaçınmanın da peygamberlerin niteliklerin-

den olduğunu söyleyiniz.

13. Öğrencilerinize 16. sayfadaki son

paragraf ile bilgi kutusundaki tanımı okutup

17. sayfadaki “Resim 1.4”ü inceletiniz ve aşa-

ğıdaki soruları sorunuz:

• Günah nedir?

• Hangi davranışlar günahtır?

• Peygamberler niçin günah işlemekten

kaçınmalıdırlar?”


işlemekten kaçındıkları için de yaşadıkları toplumda insanlar üzerinde olumlu etkiler bırakmışlardır.

Bu sayede insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmeyi başarmışlardır.

 

Resim 1.4 : Peygamberleri örnek alarak yararlı işler yapmalıyız.

 

PAYLAŞALIM

Peygamberler, neden günah işlemekten korunmuşlardır? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla pay-

laşınız.

Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi

 

14. Öğrencilerinize “Paylaşalım” etkinliği-

ni yaptırınız. Etkinlikte öğrencilerinizin görüş-

lerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz.


insanlara bildirmek de peygamberlerin ortak

niteliklerindendir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı

Kerim’de, “Ey Peygamber! Rabb’inden sana

indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan

onun verdiği peygamberlik görevini yerine

getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan

korur…”(1) buyrulur.


BİLGİ KUTUSU

PeygamberlerinAllah’tanaldıklarımesajları

olduğu gibi insanlara bildirme niteliğine “tebliğ”

denir.

 

15. 17. sayfanın birinci paragrafındaki

ayeti perdeye yansıtıp öğrencilerinizin ayet-

le ilgili düşüncelerini alınız. Ardından “Bilgi

Kutusu”ndaki tanımı okutup “tebliğ” kavra-

mını açıklayınız.

 

Peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajları hiçbir şey eklemeden ve çıkarmadan insanlara bil-

dirmişlerdir. Çünkü bu, onlara Allah tarafından verilmiş bir görevdir. Bununla ilgili olarak Kur’an’da,

“Rabb’inin katından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yok-

tur…”(2)buyrulur.

 

(1) Mâide suresi, 67. ayet.

(2) Kehf suresi, 27. ayet.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir