Peygamberlerin Nitelikleri

By | Nisan 26, 2013

 

BİLGİ KUTUSU

Peygamberlerindoğruluk

niteliklerine “sıdk” denir.


ze Hazırlanalım” çalışmalarının üçüncüsüyle

ilgili araştırmalarından yararlanmalarını onla-

 

 

olarak tanınmışlardır.                                      Resim 1.3 : Peygamberler, insanlara her işte doğru

Peygamberler, hayatları boyunca her türlü yalan ve hileden

uzak durmuşlardır. Peygamberlik görevi verilmeden önce de verildikten sonra da daima her konu-

da doğru olmuşlardır. Hiçbir zaman yalan söylememiş, kimseyi aldatmamış ve hile yapmamışlardır.

Yaşadıkları toplumda hayatları boyunca doğruluklarıyla tanınmış ve bilinmişlerdir. Eğer onlar, dürüst

kimseler olmasalardı insanları kendilerine inandırmaları ve doğru yola yönlendirmeleri mümkün

olmazdı. Kur’an-ı Kerim’de yer alan çeşitli ayetlerde peygamberlerin doğruluk niteliği vurgulanır.

Bunlardan birinde şöyle buyrulur: “Kitapta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir

kimse, bir peygamber idi.”(1) Konuyla

ilgili bir başka ayetin anlamı da şöyledir:

“… İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözün-

de duran bir kimse idi…”(2)Bir diğer

ayette ise “… ‹dris’i de an. fiüphesiz o

doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.”(3)

buyrulur.

Peygamberler sözlerinde, davranış-

larında, bireysel ve toplumsal ilişkile-

rinde hiçbir zaman doğruluktan ayrıl-

mamışlardır. Bu niteliklerinden dolayı

insanlar tarafından güvenilir kimseler

olmalarını öğütlemişlerdir.

(1) Meryem suresi, 41. ayet.

(2) Meryem suresi, 54. ayet.

(3) Meryem suresi, 56. ayet.

15

 

 

Planlama

Konu

1.2. Peygamberlerin Nitelikleri

Kazanım

4. Peygamberlerin sahip oldukları nitelik-

leri açıklar.

5. Mucize kavramının ne anlama geldiğini

açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özel-

lik olduğunun farkında olur.

Süre: 2 + 2 ders saati.

Kavramlar: sıdk, emanet, fetanet, ismet,

tebliğ.

Değerler: doğruluk, dürüstlük, güvenirlik,

sorumluluk.

Beceriler: Kur’an-ı Kerim meali kullanma,

değişim ve sürekliliği algılama, problem çöz-

me.

Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce-

vap, anlatım, sonuç çıkarma, kavram haritası

oluşturma, tartışma.

Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı,

Kur’an-ı Kerim meali, bilgisayar, projeksiyon

cihazı/ tepegöz, asetat.

 

ra söyleyiniz. Peygamberlerin şiirde belirtilen

niteliklerini tahtaya listeleyiniz. Konunun ikinci

paragrafından hareketle peygamberlerin bu

niteliklere her zaman sahip olduklarını vurgu-

layınız.

3. Öğrencilerinize konunun 3, 4. paragra-

flarını ve “Bilgi Kutusu”nu okutarak aşağıdaki

soruları sorunuz:

• Doğru olmak ne demektir?

• Doğruluk niçin peygamberlerin nitelikle-

rinden biridir?

Konuyla ilgili ayet meallerini projeksiyon

veya tepegözle perdeye yansıtıp öğrencilerini-

ze okutunuz ve doğru olmanın bütün peygam-

berlerde bulunması gereken niteliklerden biri

olduğunu kavramalarını sağlayınız.

4. Peygamberlerin doğru olduklarını ve bu

nitelikleriyle insanlara örnek olduklarını kav-

ratmak için öğrencilerinizden 15. sayfadaki

son paragrafı okumalarını ve “Resim 1.3”ü

i

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir