Maddenin tanecikli yapusu soru ve cevapları

By | Nisan 29, 2013

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Katı maddeler sıkıştırılamaz. Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Molekül nedir? Element ve bileşik molekülleri arasındaki fark nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. “Öğütme, yanma, kırılma, buharlaşma, çürüme, erime, paslanma” sözcüklerinden hangileri
kimyasal değişmeyi, hangileri Şziksel değişmeyi ifade eder?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Sıvılar ve gazlar neden öteleme hareketi yapar?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Aynı hacimdeki alkol ve suyu karıştırsanız karışımın hacmi ne olur? Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz, doğru olanların karşısındaki kutucuğa D, yanlış olanlara
Y harŞ yazınız.
1. Sıvılar yok denecek kadar az sıkıştırılabilir.
2. Tahta bloğa elimizle bastırdığımızda şeklini değiştirebiliriz.
3. Maddeyi meydana getiren en küçük yapı taşına element denir.
4. Saf maddeler Şziksel yöntemlerle kendilerini oluşturan elementlere ayrışırlar.
5. Su bir bileşiktir.
6. Şekerin suda çözünerek gözden kaybolması kimyasal değişmedir.
7. Çaydanlıkta kaynayan su Şziksel değişmeye uğrar.
8. Kumlu su her yerinde aynı özelliği göstermez.
9. Hava bir bileşiktir.
10. Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket eder.
C. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçenekleri bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alan fakat kabı doldurmayabilen maddedir?
A. Hidrojen B. Oksijen C. Su D. Azot
DEĞERLENDİRME
60
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
2. Aşağıdakilerden hangileri molekülü temsil eder?
A. I ve II B. II ve IV C. I, II ve III D. I, III ve IV
3. Aşağıdakilerden hangisi iki ya da daha çok elementin meydana getirdiği yeni bir madde de-
ğildir?
A. Tuz B. Demir C. Şeker D. Su
(DYP-2007)
4.
Oktay öğretmenin tahtaya çizdiği molekül modelini oyun hamuruyla modellerken, farklı atomlar
için farklı renkler kullanıyor. Buna göre Oktay kaç farklı renkte oyun hamuru kullanmıştır?
A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
(SBS-2010)
5. Aşağıdakilerden hangisi Şziksel değişmedir?
A. Şekerin yanması
B. Sütün bozulması
C. Demirin paslanması
D. Isınan telin uzaması
6. Bir bardak suya damlatılan bir damla kırmızı mürekkebin, suyun her tarafına yavaş yavaş yayı
lması neyi gösterir?
A. Sıvı moleküllerinin hareketli olduğunu
B. Bu olayın kimyasal bir değişme olduğunu
C. Bu maddelerin tanecikli yapıda olmadığını
D. Su ile mürekkebin karışmadığını
7. Aşağıdakilerden hangisi maddenin sadece gaz hâlinin özelliğidir?
A. Tanecikli yapıda olma
B. Genleşebilme
C. Sıkışabilme
D. Akıcı olma
I II III IV
118
A. GENEL BAKIŞ
Bu ünite, 4 ve 5. sınıfta yer alan basit elektrik devre uygulamalarını temel alıp daha da genişleterek
elektrik enerjisinin iletimi konularını anlatan bir içeriğe sahiptir. Ünite aynı zamanda, öğrencilerin öğrendikleri
yeni kavramları, sahip oldukları ön bilgiler ile iliFikilendirmeyi ve elektriğin tehlikelerinden sakınarak gereken
önlemleri almaları konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar.
Bu ünitede, soyut ve anlaşılması zor bir kavram olan akım kavramına girilmeden ampul parlaklığından
hareketle iletken ve yalıtkan maddelerin elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler olarak sınışandı-
rılması esas alınmıştır. Dolayısıyla direnç kavramı, elektrik enerjisinin iletimine gösterilen zorluk olarak ifade
edilmiş, fakat dirençlerin seri ve paralel bağlanması konularına yer verilmemiştir. Öğrenciler, 5. sınıfta
pil sayılarını değiştirerek veya pil sayısını sabit tutup ampul sayısını değiştirerek ampullerin parlaklığını de-
ğiştirebileceklerini (artırıp azaltabileceklerini) öğrenmişlerdi. Bu seviyede ise öğrenciler, iletkenin boyunun,
kesitinin veya cinsinin değiştirilmesi ile bir ampulün parlaklığını değiştirebileceklerini deneyerek keşfederler.
Öğrenciler, bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının devredeki iletken telin direncinin değerinin
artmasıĞazalması ile değişebileceğini gözlemleyerek bir reosta modeli tasarlarlar. Öğrenciler, direncin biriminin
“ohm” olarak adlandırıldığını öğrenecek fakat “Ohm Yasası” konusuna girilmeyecektir.
Ünitede verilen öğrenme, öğretim ve değerlendirme etkinlikleri öneri niteliğindedir. Öğretmenler, Şziki
şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalı
dır. Ünitede, öğrencilerin çeşitli tahminlerde bulunmaları, bu tahminleri test etmeleri ve problem çözmeleri
teşvik edilerek alt sınışarda edindikleri bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri hedeşenmektedir.
B. ÜNİTENİN AMACI
Bu ünitede öğrencilerin, elektrik enerjisinin iletiminin
hangi maddelerle sağlanacağını, iletkenlerin
özelliklerinin değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı
nı keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Böylece
öğrencilerin elektriğin tehlikelerinden korunma yolları
nı daha bilinçli bir şekilde öğrenmeleri hedeşenmektedir.
C. ÜNİTENİN ODAĞI
Bu ünitenin odağı, elektrik enerjisinin iletimi ve direnç
kavramı etrafında farklı basit elektrik devreleri
oluşturarak devre elemanlarının birbirleri ile iliFikisini
deney, araştırma ve gözleme dayalı etkinliklerle
araştırmak olmalıdır. Böylece öğrenciler, deneysel
uygulamalarda hangi değiFikenlerin değiştirilmesi,
hangi değiFikenlerin ise sabit tutulması gerektiği ile ilgili
becerileri kazanırlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir