Yankı Hakkında Sorular ce cevapları

By | Mayıs 3, 2013

IŞIK VE SES
5. Ses kaynağından çıkan sesin bir engele çarptıktan sonra kaynağın bulunduğu yerden duyulması
na ne denir?
A. İletim B. Yayılma C. Yankı D. Titreşim
6. Bir öğretmen fen ve teknoloji dersinde öğrencilerinden sesin yayılmasına örnekler vermelerini
istiyor. Öğrenciler aşağıdaki örnekleri veriyorlar:
Kemal: “Doktorların, ultrason cihazı kullanarak iç organlarımızı görmeleri.”
Ahmet: “Balıkçıların sonar cihazı kullanarak balık avlamaları.”
Sema: “Kar yağdığında, sokağımızın diğer günlerden daha sessiz olması.”
Özlem: “Derin bir vadi kenarında bağırdığımızda sesimizin yankı yapması.”
Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği örnekler sesin yayılması ile ilgili olabilir?
A. Kemal, Ahmet ve Sema
B. Ahmet, Sema ve Özlem
C. Kemal, Sema ve Özlem
D. Kemal, Ahmet ve Özlem
(SBS-2010)
7. Ses hangi ortamda daha iyi yayılır?
A. Katılarda B. Sıvılarda C. Gazlarda D. Boşlukta
8. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı için en uygun maddedir?
A. Pamuklu kumaş B. Karton C. Plastik D. Cam yünü
9. Aşağıdakilerden hangisi sesi daha az yansıtır?
A. Halı B. Cam C. Mermer D. Cilalı tahta
10.Aşağıdaki olayların hangisinde ses yalıtımının etkisi artmıştır?
A. Odadaki eşyalar boşaltıldığında
B. Yol kenarına ağaçlar dikildiğinde
C. Yağan kar eridiğinde
D. Pencelerdeki çift cam yerine tek cam takıldığında
229
A. GENEL BAKIŞ
4. sınıfta, Dünya’nın şekil ve yapısının ele alındığı “Gezegenimiz Dünya” ünitesi ile başlayan yolculuk, 5. sı-
nıfta gökyüzü macerasının başlangıcı olan “Dünya, Güneş ve Ay” ünitesi ile devam etmişti. 6. sınıfta ise “Taş
Küre”yi oluşturan ana maddeler ve bu maddelerin hayatımızdaki yeri ele alınacaktır. 4. sınıfta katmanlı Dünya
modelinde taş küre olarak isimlendirilen bu katman, ünitede aynı anlama gelen ve yaygın olarak kullanılan yer
kabuğu adıyla anılacaktır. Ünitede, öğrencilerin kayaç, su ve toprağın yer kabuğunu oluşturan ana maddeler olduğ
unu kavramaları, kayaç türleri arasındaki döngüyü fark etmeleri, fosillerin yer kabuğunda çok uzun süreçlerdeki
oluşumunu ve bilime sağladığı katkıyı anlamaları ve ulusal zenginlik kaynaklarımız olan madenlerin teknolojik
ham madde olarak ülke ekonomisine katkılarının farkında olmaları amaçlanmıştır. Ayrıca öğrenciler, suyun
doğadaki bulunuş yerlerine örnekler verecek, yer altı ve yer üstü sularının kullanım alanlarını ve önemini kavrayacaklardı
r. Öğrenciler, bunların yanında toprakları yapısına göre sınışandıracak ve toprağın özelliğini etkileyen
faktörlerin farkına varacaklardır. Ünite işlenirken, doğal bir laboratuvar ve müze niteliğinde olan ülkemizin imkânları
ndan faydalanmak amacıyla çevre gezileri düzenlenmeli ve öğrenciler mümkün olduğunca arazi gözlemlerine
yönlendirilmelidir. Bunun için ülkemizin önemli madenleri, barajları, fosil alanları; bunların yanı sıra mağara,
traverten ve peri bacaları gibi “doğal anıt” olarak nitelendirilebilecek turistik ve tarihî güzellikleri olanaklar ölçüsünde
ziyaret edilmelidir. Ayrıca okullarda, kayaç, mineral, toprak, maden ve fosil örneklerinin sergilenebileceğ
i laboratuvarların oluşturulması çok faydalı olacaktır. Öğrencilerin bu ünitede edinecekleri kazanımlar, özellikle
sekizinci sınıfta karşılaşacakları “Doğal Süreçler” ünitesindeki levha hareketleri konusunu öğrenmelerine
zemin hazırlayarak bu sayede doğanın gizemini daha kolay algılayabilmelerini sağlayacaktır.
Önerilen öğretim ve değerlendirme etkinlikleri arasında yer alan “Kelime İliFikilendirme” öğrencilerin konu ile
ilgili sahip olduğu temel kavramlar arasında kurduğu iliFikileri yoklayarak bellekteki bilişsel ağı ortaya çıkarmaya
yöneliktir.
Ünitede verilen öğrenme, öğretim ve değerlendirme
etkinlikleri öneri niteliğindedir. Öğretmenler Şziki şartları
da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını
sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır.
B. ÜNİTENİN AMACI
Bu ünitede, öğrencilerin yer kabuğunu oluşturan
ana maddeleri tanımaları, fosillerin oluşumunu ve kayaç
döngüsünü kavramaları, yer kabuğunu oluşturan
ana maddelerin hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili bilgi,
beceri, deneyim ve tutum kazanmaları hedeşenmektedir.
C. ÜNİTENİN ODAĞI
Ünitenin odağını Dünya’mızın bir katmanını oluşturan
yer kabuğu, yer kabuğunu oluşturan ana maddeler
ve bu ana maddelerin hayatımızdaki yeri oluşturmaktadı
r. “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” ünitesinde öğrenme
etkinlikleri inceleme-araştırma, gözlem yapma,
grup tartışması ve sunum merkezli olarak düzenlenmiştir.
Öğrenciler, hedeşenen kazanımlara ulaşabilmek
için gözlem, sınışama ve karşılaştırma yapacak, tahminler
yürütecek, tahminlerini sınamaya yönelik etkinlikler
gerçekleştireceklerdir. Ayrıca öğrencilerin, inceleme-
araştırma sonuçlarını sınıf ortamında çeşitli şekillerde
sunarak topluluk önünde konuşma ve iletişim kurma,
bildiklerini ve düşüncelerini uygun şekillerde ifade
etme ve baFikalarıyla paylaşma gibi sosyal becerilerini
geliştirmeleri de amaçlanmaktadır. 224

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir