Ahmet Yesevî

By | Ağustos 27, 2013

“Hoca” ve “pir” kavramları size neler çağrıştırmaktadır?

Türkler arasında İslam dininin yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden biri de Ahmet Yesevî’dir.

O, bugünkü Kazakistan sınırları içinde bulunan Çimkent yakınlarındaki Sayram kasabasında XI.

yüzyılın sonlarına doğru doğmuş, 1167 yılında Türkistan’ın Yesi şehrinde vefat etmiştir. Ahmet

Yesevî; “Hoca Ahmet Yesevî”, “Hazreti Türkistan”, “Piri Türkistan” gibi adlarla da tanınır.

Ahmet Yesevî, ilk eğitimini Yesi şehrinde almıştır. Ardından o dönemde büyük bir ilim ve kültür

merkezi olan Buhara’ya gitmiştir. Burada dönemin birçok tanınmış bilginlerinden Kur’an, hadis, tef-

sir, tasavvuf gibi ilimleri okumuştur. Buhara’da bir müddet ders verdikten sonra Yesi’ye dönüp eğitim

ve öğretim faaliyetlerini burada sürdürmüştür.

Ahmet Yesevî, İslam’ı yeni Müslüman olmuş Türklere sade bir

Türkçeyle yazdığı şiirleriyle anlatmıştır. “Hikmet” adını verdiği bu şiir-

lerini “Divan-ı Hikmet” adlı eserinde toplamıştır. Şiirlerinde, Allah’ın

varlığı ve birliği, Peygamber sevgisi, İslam ahlakı gibi İslam dininin

temel konularını anlatmıştır. Dürüst, güvenilir, ahlaklı ve erdemli bir

hayat sürmenin önemi üzerinde durmuştur. Türkler arasında hoşgörü

gibi ahlaki erdemlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Onun şiirleri Orta

Asya Türklerinin hızlı bir şekilde İslam’ı benimsemelerinde büyük


6. Ünite: İslamiyet ve Türkler

 

4. Öğrencilerinize “Ahmet Yesevî” konu-

sunun “Düşünelim” bölümündeki soruyu soru-

nuz. Konunun ilk paragrafını okutup “Ahmet

Yesevî nerede ve ne zaman doğmuştur?

Nerede vefat etmiştir? Hangi adlarla tanınır?”

sorularını sorunuz.

5. Öğrencilerinize konuyla ilgili 129. sayfa-

daki paragrafları okutup “Resim 6.4” ve “6.5”i

inceletiniz. Onlara, “Ahmet Yesevî nasıl bir

eğitim görmüştür? Fikirleri Türkler arasında

 

bir rol oynamıştır. Ahmet Yesevî’nin faaliyetleri sayesinde Türkler,

birtakım yanlış inanışlardan korunmuşlardır. Onun sade ve açık bir

Türkçe kullanması da Türk dili ve edebiyatının gelişmesine katkıda

bulunmuştur.(1)

Ahmet Yesevî, yetiştirdiği öğrencilerini Anadolu ve Balkanlara

kadar göndererek Türklerin oraları yurt edinmelerini kolaylaştırmış ve

İslam dininin o bölgelerde de yayılıp kabul edilmesine öncülük etmiş-

tir. Özellikle Anadolu’nun İslam coğrafyası hâline gelmesinde onun

öğrencilerinin büyük bir katkısı vardır. (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir