Hırsızlık

By | Ağustos 16, 2013

Hırsızlığın bireysel ve toplumsal zararları nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Dinimiz, çalışmayı emreder. İnsanlara geçimlerini çalışarak helal yoldan sağlamalarını öğütler.

Kur’an-ı Kerim’de, “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”(1) buyrulur.

Peygamberimiz de “Hiçbir kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı lokma yememiş-

tir.” (2) buyurmuştur. Çalışmak, insanın yaşam sevincini artırır. Çalışan insanlar dinç, kendilerinden

emin ve kararlı olurlar. Çünkü çalışmak insana öz güven kazandırır. Çalışmayıp hırsızlık ve benzeri

davranışlar yaparak başkalarının sırtından geçinen insanlar ise gelecekten endişeli ve mutsuz olur-

lar. Yaşama sevinçlerini kaybeder, beden ve ruh sağlıklarını yitirirler.

 

Konu

3. Hırsızlık

4. Haset Etmek

5. Alay Etmek

Kazanım

1. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği bazı

kötü davranışları belirterek ayet ve hadisler-

den örnekler verir.

2. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği bazı

kötü davranışların bireysel ve toplumsal

zararlarını irdeler.

3. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli

olur.

4. ‹slamiyetin sakınmamızı istediği davra-

nışların bireyde görülme nedenlerini araştıra-

rak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde

bulunur.

5. Sakınılması gereken davranışlar konu-

sunda öz değerlendirmede bulunur.

Süre: 2 ders saati.

Değerler: doğruluk ve dürüstlük, mütevazı

olmak, saygı ve duyarlılık.

Beceriler: problem çözme, araştırma,

Kur’an’ı Kerim meali kullanma, iletişim ve

empati, eleştirel düşünme, sosyal katılım.

Ara disiplinlerle ilişkilendirme: Bu üni-

tenin 1 ve 2. kazanımları ile sağlık kültürü 18.

“Bir ilişkiyi sürdüren ve zedeleyen tutum ve

davranışlara örnek verir.” kazanımı ilişkilen-

dirilecektir.

Öğretim yöntem ve teknikleri: araştır-

ma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, buluş

yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım, rol

yapma.

Kaynak, araç ve gereçler: Kur’an’ı Kerim

meali, ders kitabı, bilgisayar, projeksiyon ciha-

zı/ tepegöz, asetat.

 

‹şleniş

1. Öğrencilerinizden “Hırsızlık” konusunun

“Düşünelim” bölümündeki soru ile ilgili düşün-

celerini açıklamalarını isteyiniz.

2. Öğrencilerinizin önceki dersin sonunda

verdiğiniz hazırlık çalışmasından hırsızlıkla

ilgili araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaş-

malarını sağlayınız.

3. Öğrencilerinize hırsızlıkla ilgili kısa bir

açıklama yapınız. Ardından 107 ve 108. say-

falardaki İnternet sayfası görüntüsünde yer

alan “Ömer’in Pişmanlığı” başlıklı metni oku-

tunuz ve devamındaki yeşil zeminde verilen

soruları cevaplamalarını söyleyiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir