İSLAM'IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR

By | Ağustos 14, 2013

. Ünite boyunca Kur’an’dan ayet örnek-

leri vererek öğrencilerinize ‹slam dininin

temel amacının ahlaklı bireyler yetiştirmek

olduğunu fark ettiriniz.

2. Konuların işlenişinde, ahlaki olmayan

tutum ve davranışlar olan küfür, taciz, her

türlü şiddet, soygun, çalma, kapkaç gibi kötü


ÖĞRENME ALANI: AHLAK

5. ÜNİTE

İSLAM’IN SAKINILMASINI

İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR

İSLAM DİNİ

İnsanların güzel ahlaklı ve güvenilir

olmalarını sağlamak için

 

davranışlara ve toplumdaki olumsuz etkileri-

ne özellikle vurgu yapınız.

3. Konular işlenirken öğrencilerinizin

somut deneyimlerinden yararlanınız, fakat

onların olumsuz etkilenmelerine neden olabi-

lecek tutum, davranış ve örnekler vermekten

kaçınınız.

4. Bu ünitede öğrencilere öncelikle veri-

lecek değerler; doğruluk ve dürüstlük,

mütevazı olmak, saygı ve duyarlılıktır. Adı


dürüst olmayı

güzel ve doğru söz söylemeyi

çalışarak kazanmayı

insanları sevmeyi

insanlara değer vermeyi

alçak gönüllü olmayı

doğru bilgiye önem vermeyi

hoşgörülü ve anlayışlı olmayı

anne, baba ve büyüklere saygılı olmayı

iyiliği emredip kötülüklerden

sakındırmayı

öğütler.


yalan söylemeyi ve hile yapmayı

gıybet ve iftira etmeyi

hırsızlığı

kıskançlığı

alay etmeyi

büyüklenmeyi

kötü zanda bulunmayı

başkasının kusurunu araştırmayı

anne, baba ve büyüklere saygısızlığı

kötü davranışlar karşısında

duyarsız kalmayı

yasaklar.

 

geçen değerlerin hangi konuda hangi etkin-

liklerle verilebileceği ünite kazanımlarının

işlenişinde belirtilmiştir. Değerler öğrencilere

ilgili kazanımların işlendiği konularda sınıf içi

ve sınıf dışı yapılacak etkinliklerle verilme-

lidir. Öğrencilerinizden bu değerlere ilişkin

buldukları resim, şiir, hikâye vb. yazılı ve gör-

sel materyalleri ünite süresince toplamalarını


ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Yalan ve hilenin zararlarını anlatan öykü, şiir, atasözü ya da gazete

haberi araştırınız.

2. Gıybet, kibir, haset ve kötü zan kavramlarının anlamlarını sözlükten

bularak defterinize yazınız.

3. Kötü davranışlar karşısında duyarsız kalmanın zararlarını büyükleriniz-

le konuşup onlardan öğrendiklerinizi defterinize özetleyiniz.

4. Kur’an-ı Kerim mealinden Felâk suresinin anlamını okuyarak surede

nelerden bahsedildiğini defterinize yazınız.

102

 

ve biriktirmelerini söyleyiniz. Bu etkinlik için

öğrencilerinizi küçük gruplara ayırınız ve grup hâlinde çalışmalarını isteyiniz.

5. Bu ünitede öğrencilere öncelikle verilecek beceriler; problem çözme, araştırma, Kur’an’ı

Kerim meali kullanma, iletişim ve empati, eleştirel düşünme, sosyal katılımdır. Adı geçen

becerilerin hangi kazanımların işlenişinde verilebileceği ilgili kazanım veya kazanımların işleni-

şinde belirtilmiştir. Kazanım veya kazanımların geçtiği bölümler üzerinde önemle durarak öğren-

cilerinizin bu becerileri kazanmalarını sağlayınız.

6. Ünite boyunca öğrencilerinizin kabul görme, çalışkanlık, üretici olma, dürüstlük, sorumlu-

luk, barışseverlik gibi temel duygularından yararlanabilirsiniz. Bu duygular onlara kazandırmak

istediğiniz kavram, değer ve becerilerin öğrenilmesinde de yardımcı olacaktır.

7. Bu ünitede öğrencileriniz Felak suresini ve anlamını öğreneceklerdir. Üniteye başlamadan

önce bu sureyi nasıl öğrenecekleri konusunda öğrencilerinizi yönlendiriniz.

8. Bu ünitenin 1 ve 2. kazanımlarını, Sağlık Kültürü 18. “Bir ilişkiyi sürdüren ve zedeleyen

tutum ve davranışlara örnek verir.” kazanımı ile ilişkilendiriniz.

9. Bu ünitede açık uçlu sorular sorularak sözlü ve yazılı sunum, anlatım, tartışma, sınıflama

yapılarak; çalışma kâğıtları, tutum ölçeği, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme

yapılabilir.

10. Bu kitabın 133. sayfasında üniteyle ilgili bir proje örneği verilmiştir. Ünite başlangıcında

projeyi yapmak isteyen öğrencileri belirleyerek zamanı geldiğinde sunmalarını sağlayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir