Kıssalar

By | Ağustos 14, 2013

. Kur’an-ı Kerim’deki kıssaların temel amacı, insanları dinî ve ahlaki bakımdan uyarmaktır.

Çünkü Kur’an insanlara öğüt verir. Onları iyiye, güzele, doğruya yönlendirir, kötülüklerden sakındırır.

Kur’an’daki kıssalar, insanların iyiliğe yönelip kötülükten uzaklaşmaları için ibret ve örnek amacıyla

anlatılır. Bu durum Kur’an’da birçok ayette vurgulanır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulur: “Ant

olsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır…” (1) Dolayısıyla Kur’an kıssaları

insanlara uymaları gereken ahlaki değerleri öğretir.

 

“Kıssadan hisse çıkarmak” ne demektir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

Kur’an kıssaları bütün peygamberlerin, insanları tevhide yani Allah’ın birliğine inanmaya, ona

ibadet edip iyi ve güzel işler yapmaya çağırmak için gönderildiklerini bildirmek amacını da taşımak-

tadır. Bu konudaki bir ayette şöyle buyrulur: “Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber

gönderdik. O şöyle dedi: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız

yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın… İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksilt-

meyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz

Allah’ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır…” (2)

Kur’an kıssalarının bir amacı da insanların, Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmalarını

sağlamaktır. Örneğin Peygamberimiz okuma ve yazma bilmediği hâlde geçmiş milletlerle ilgili bilgi-

leri haber veriyordu. Kur’an’da “Ey Muhammed! Musa’ya o emri verdiğimiz zaman sen (vadinin)

batı tarafında değildin. (O olayı) görenlerden de değildin… Sen Medyen halkı arasında yaşıyor

değildin, ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz (bu haberi) göndere-

niz.” (3) ayetiyle Peygamberimizin geçmiş milletlere ve peygamberlere ait bu haberleri ancak vahiy

yoluyla öğrenmiş olduğu bildirilerek onun peygamberliği vurgulanmıştır.

Kur’an’daki kıssalar, Hz. Muhammed’in ve inananların felaket ve sıkıntılara karşı dayanma

gücünü artırmayı, onları teselli etmeyi amaçlar. Onları dua etmeye, sabırlı olmaya ve Allah’a güven-

meye teşvik eder. Kur’an’da Allah’ın iyi kullarına verdiği nimetler hatırlatılarak şöyle buyrulur: “Allah

içinizden, iman edip de salih amel işleyenlere… yaşadıkları korkularının ardından kendilerini

mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur…” (4)

Peygamberler, Yüce Allah’ın insanlar arasından seçip görevlendirdiği örnek insanlardır. Onlar,

insanları iyi ve güzele yönlendirmek, Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek için gönderilmişlerdir.

Kur’an’da yer alan peygamber kıssalarında peygamberlerin karşılaştıkları zorluklar, çektikleri sıkın-

tılar ve başlarına gelen olaylar anlatılır. Onların kıssalarında örnek alabileceğimiz sabır, şükür,

cesaret vb. ahlaki değerler vardır. İyinin ve doğrunun ne olduğu örneklenir. Böylece Kur’an’da yer

alan peygamber kıssaları vasıtasıyla Allah’ın bizlerden yapmamızı ve yapmamamızı istediği şeyleri

daha iyi öğrenir, ders alırız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir