Yunus Emre

By | Ağustos 28, 2013

3. Öğrencilerinize 134. sayfadaki “Yunus

Emre” konusunun “Düşünelim” bölümündeki

dörtlüğü okutup devamındaki soruyu cevap-

lamalarını söyleyiniz. 134. sayfada yer alan

bilgiler ve “Resim 6.11” ve “Resim 6.12”

doğrultusunda Yunus Emre’nin hayatı, kişiliği,

çalışmaları ve İslam anlayışı hakkında bilgiler

veriniz. Yunus Emre’nin Türk boylarının birlik

ve beraberliğini sağlamadaki rolünü, yazdığı

öz Türkçe şiirleriyle İslam dininin ahlaki değer-

lerinin Türkler arasında yayılmasındaki etkisini


 

 

 

2.8. Yunus Emre

DÜŞÜNELİM

Ben gelmedim davi için,

Benim işim sevi için.

Dostun evi gönüllerdir,

Gönüller yapmaya geldim.

Yunus Emre’den Altın Öğütler, s. 15.

 Yukarıdaki dörtlüğe göre Yunus Emre hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İslam’ın Türkler arasında yayılmasında etkili olan şahsiyetlerden

biri de Yunus Emre’dir. Onun, nerede doğduğu kesin olarak bilinme-

mektedir. Ailesinin Sivrihisar yakınlarındaki Sarıköy’e yerleştiği, Yunus

Emre’nin 1240 yıllarında burada doğduğu ve 1320 yılında da aynı yer-

de vefat ettiği kabul edilmektedir. Anadolu’nun birçok yerinde Yunus

Emre’ye ait olduğu iddia edilen birçok mezar vardır. Bunlar arasında

Eskişehir’e bağlı Sarıköy’de bulunan mezarın Yunus Emre’ye ait ola-

bileceği görüşü daha yaygındır.

Yunus Emre’nin İslam anlayışının oluşmasında Ahmet Yesevî,

Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli gibi düşünürlerin görüş ve düşüncelerinin

yanı sıra Bektaşi dervişlerinden Taptuk Emre’nin büyük bir etkisi var-

dır. O, Taptuk Emre’nin dergâhında bulunmuş ve öğrencisi olmuştur.

 

ve önemini vurgulayınız. Konunun sonundaki

“Neyi Öğütlüyor?” etkinliğini yaptırınız.

4. Öğrencilerinizin “Türklerde Peygamber

ve Ehl-i Beyt Sevgisi” konusunun “Düşünelim”

bölümündeki     motivasyon     sorusuyla     ilgili

düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını

sağlayınız.


Resim 6.11 : Yunus Emre

(Temsilî resim, Vatan Millet ve

BayrakSevgisi,s.457.)


Yunus Emre, İslam anlayışı bakımından Ahmet Yesevî’nin Ana-

dolu’daki devamı sayılır. Onun temel felsefesi, insanı sevmek ve

insanlar arasında din, mezhep, ırk, dil, renk ve sınıf ayrımı yapmaksı-

zın “Yaratan’dan ötürü yaratılanı hoş görmek”tir. O,

şiirleriyle halka Allah ve Peygamber sevgisini anlat-

mayı amaçlamıştır. Şiirlerinde insanları dostluğa ve

kardeşliğe çağırmış, toplumsal barışa önem vermiş,

kin ve nefretten uzak durmayı öğütlemiştir.

Yunus Emre Anadolu’da, Haçlı ve Moğol saldı-

rılarıyla dağılan Türk boylarının birlik ve beraberliği

için gayret etmiştir. O, şiirlerinde Türk örf ve âdetle-

riyle dinî değerleri birleştirmiştir. Onun, Anadolu’da

İslam inanç ve ilkelerinin doğru bir şekilde öğrenil-

mesinde, kültürel değerlerimizin benimsenmesinde

önemli bir rolü olmuştur. Sade ve açık bir Türkçeyle

yazdığı şiirleri yüzlerce yıl dilden dile aktarılmış ve

birçoğu da bestelenmiştir. Bu şiirler “Divan” adlı

 

5. Öğrencilerinize 135. sayfadaki bilgile-

ri okutup “Resim 6.13”ü inceletiniz. Onlara

Türklerde peygamber sevgisinin ifade edilişiyle

ilgili başka örnekler bilip bilmediklerini sorunuz.

Cevaplar üzerinde birlikte konuşunuz.


Resim6.12:YunusEmreTürbesi(Sarıköy/

Eskişehir)

NEYİ ÖĞÜTLÜYOR?

Gelin tanış olalım,

İşi kolay kılalım,

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz.


eserinde bir araya toplanmıştır.(1) Yunus Emre’nin

şiirleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de beğe-

niyle okunmakta, insanlara ilham kaynağı olmaya

devam etmektedir.

 

Yunus Emre’den Altın Öğütler, s. 59.

 Yunus Emre yukarıdaki dörtlüğünde insanlara neyi öğütlemektedir?

(1) Ahmet Kabaklı, Yunus Emre, s. 98; Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 287.

134

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir