Herkes için hukuk

By | Mayıs 5, 2013

7. Hukukun üstünlüğünü kabul eder.
Toplumda demokrasinin, adaletin ve güven duygusunun tesisi
için hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığının önemine
vurgu yapılır.
eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sosyal ve kültürel katılım,
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma.
sorumluluk, adil olma, uzlaşma, millî, manevi ve evrensel değerlere
duyarlı olma.
Derse Hazırlık
1. Hazırlık ve motivasyon bölümü altında birbirinden farklı iki okulun özellikleri verilmiştir.
Öğrencilerinize ilgili bölümü okutarak okullar hakkında yorum yapmalarını
isteyiniz.
2. Öğrencilerden konu ile ilgili metni okumaları isteyiniz. Demokratik ülkelerde hukukun
amacının hak ve özgürlüklerin ayrım gözetilmeksizin yaşama geçirilmek olduğunu
söyleyerek bağımsız yargının da bunun güvencesi olduğunu ifade ediniz.
3. Anayasa mahkemesinin hukuk devletini tanımladığı ilgili maddelerini okuyarak konuya
devam ediniz. Hukuk devleti anlayışında olması gerekenleri ifade eden ilgili maddeleri
öğrencilerden birine yüksek sesle okutunuz. Şemada boş bırakılan yere hangi
ifadenin gelebileceğini sorarak konuya devam ediniz. “Demokratik bir rejimin varlığı”
ifadesinin bütün bu ilkelerin üst çatısı olduğunu ifade ediniz.
Süre :
Kazanım :
Açıklamalar :
Temel Beceriler :
Temel Değerler :
101
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
Hukuk devleti; kişi hak ve özgürlüklerinin güvenceye alındığı bir sistem, toplumsal
yaşamın ulaştığı ve çağdaş uygarlığın oluşturduğu ileri bir düzendir.
Çağımızda hukuk, insanlığın ortak değerlerinden oluşan yazılı kurallar bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Hukuk devletinin temel amacı da hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek,
adaleti sağlamak, kişi hak ve özgürlüklerini korumaktır. Günümüzde insan
haklarının korunması, kişinin özgürlük ve onurunun güvence altına alınması, çağdaş,
demokratik hukuk devletinde uluslararası bir nitelik kazanmıştır.
Demokratik ülkelerde hak ve özgürlüklerin ayrım gözetilmeksizin yaşama geçirilmesi
hukukun amacıdır. Hukuku simgeleyen bağımsız yargı da kişinin ve toplumun en büyük
güvencesidir. Atatürk bağımsız yargının önemini şu sözü ile vurgulamıştır:
“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz.”
E. Ziya KARAL, Atatürk’ten Düşünceler, S. 63-63.
Aşağıda Anayasa Mahkemesinin hukuk devletini tanımladığı örnek ifadeler ve hukuk
devletinde olması gereken ilkeler verilmiştir.
“Hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, adaletli bir hukuk düzeni
kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine
bağlı olan devlettir. Böyle bir düzenin kurulması, yasama, yürütme ve yargı alanına
giren tüm işlem ve eylemlerin hukuk kuralları içinde kalması, temel hak ve özgürlüklerin,
Anayasal güvenceye bağlanmasıyla olanaklıdır.”
Resmî Gazete, 11 Mart 2000, Sayı 23990, s.27.
Aşağıda birbirinden farklı ortamları yansıtan iki durum verilmiştir. Okuyarak
değerlendirelim.
1. Durum:
Okulunuzda hiçbir kuralın olmadığını düşününüz. Böyle bir ortamda ne gibi
zorluklarla karşılaşırdınız. Doğabilecek problemleri tespit ediniz.
2. Durum:
Zeynep’in okulunda kurallar belirlenirken öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınmıştır.
Veli ve öğrencilerin de görüşleri alınarak okul kuralları belirlenmiştir. Bu
kuralları uygulamada herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.
Böyle bir okulda öğretmen-öğrenci ve öğretmen-veli ilişkilerinin nasıl olduğu
hakkında çıkarımlarda bulununuz. Düşüncelerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla
paylaşınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir