İnsan Haklarıyla İnsandır

By | Mayıs 5, 2013

4. Hak ve özgürlüklerin demokratik bir ortamda gerçekleşebileceğini
fark eder.
● Düşüncenin üretilmesinde ve özgürce ifade edilmesinde demokratik
ortamın önemi üzerinde durulur.
● Özgür ve bağımsız kararlar alabilen birey olma açısından demokratik
ortamın önemi vurgulanır.
araştırma, problem çözme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim,
Türkçeyi etkili ve güzel kullanma, bilgi teknolojilerini
kullanma.
özgürlük, adil olma, sorumluluk, dayanışma, uzlaşma.
Derse Hazırlık
1. Öğrencilerinizden Ders Kitabı’nda verilen haberi okumalarını ve söz konusu görseli
incelemelerini isteyiniz.
2. Görselin altında verilen soruyu cevaplamalarını sağlayınız.
3. Ders Kitabı’ndaki etkinliği yönerge doğrultusunda yapınız.

Etkinlikte öğrencilerden demokratik olan ve demokratik olmayan iki farklı ortamda
ürün vermeleri ve bu süreci yaşadıktan sonra bir değerlendirme yapmaları istenmektedir.
Burada hakların ancak demokratik ortamlarda gerçekleşebileceği sonucuna ulaşmaları
hedeflenmektedir.
2. Sınıfı öğrenci mevcudunu dikkate alarak gruplara ayırınız.
3. A ve B’nin yönergelerini grup sayısına paylaştırınız. Grupların eşit sayıda olmasına
dikkat ediniz.
4. A grubundaki öğrencilere 1 adet A4 kâğıdı ve 1 kalem, B grubundaki öğrencilere A4
kâğıdı, karton ve renkli boya kalemleri gibi materyaller veriniz. Öğrencilerden 10-15
dakika içinde ürünlerini hazırlamalarını isteyiniz.
5. Grup sözcüleri aracılığıyla ürünlerini hazırlama süreçleri hakkında kısaca bilgi vermelerini
ve ürünlerini sınıfla paylaşmalarını sağlayınız.
6. Öğrencilerinizin verilen sorular yoluyla hak ve özgürlüklerin ancak demokratik ortamlarda
gerçekleşebileceği sonucuna ulaşmalarını sağlayınız. A ve B grubu öğrencilerinin
aşağıdaki soruları cevaplamalarını sağlayınız.
• Çalışma ortamında kendinizi özgür ve yaratıcı hissetiniz mi ? Neden?
• Çalışma grubunda bağımsız kararlar alabildiniz mi?
• Çalışmalarınızda yasak ve kısıtlamaların olması/olmaması sizi ve ortaya çıkan ürünü
nasıl etkiledi?
• Sizce hangi çalışma ortamı demokratiktir? Neden?
• Hakların olması, bu hakları kullanabilmek için yeterli midir? Hangi ortamlarda haklar
ve özgürlükler gerçekleşebilir?
7. Etkinlik sonunda öğrencilerden Ders Kitabı’ndaki yönerge doğrultusunda metin oluşturmalarını
isteyiniz.
4. ETKINLIK
87
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
Aşağıda verilen Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12 ve 13. maddelerini okuyunuz. A
ve B gruplarında verilen yönergeleri takip ederek verilen maddelerin önemini anlatan
bir metin/ürün hazırlayınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarınızla paylaşarak etkinliğin
sonundaki soruları cevaplayınız.
4. ETKİNLİK
Madde 12: Her çocuk; görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren
her konuda görüşlerinin dikkate alınması isteme hakkına sahiptir. Herkesin
çocukları dinleme, onların fikrini öğrenme ve onlara saygı gösterme zorunluluğu
vardır.
Madde 13: Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama
hakkı vardır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Hak ve özgürlüklerin sadece kâğıt üzerinde kalmaması, bir yaşam biçimi hâline gelmesi,
uygulanması ile mümkündür. Bunun için temel şart ise demokratik bir ortamın
olmasıdır.
Bir yaşam ve yönetim biçimi olarak demokrasi bireyin ve toplumun özgürleşmesini
temsil eder. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşebilmesi için yasal güvence
altına alınmış olması gerekir. Ancak bu koşullara sahip bireyler; özgür ve bağımsız düşünür,
karar alabilir ve aldıkları kararları uygulayabilirler.
Bu çerçevede kişiler çağdaş ve çoğulcu demokrasilerde;
• Hakları güvence altına alınan,
• Sosyal sorumluluk sahibi olan,
• Kanunları oluşturan ve bunlara saygı duyan,
• Özgür düşünen ve konuşan, eleştirebilen,
• Hak ve sorumluluklarını bilen,
• Başkalarının haklarına saygı duyan,
• Farklılıklara saygı duyan bireyler olabilirler.
Sonuç olarak gerek bir yönetim şekli gerekse bir yaşam biçimi olarak kabul edilen
demokrasi; adalet, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi insanlığın her zaman ihtiyaç
duyduğu temel değerlerle birlikte hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesinde anahtar rolü
üstlenmektedir.
88
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
A
Metni hazırlarken;
• Grubunuzun yaşça en büyük
olanını grup sözcüsü olarak seçiniz.
• Çalışma ile ilgili tüm kararları
grup sözcüsü verecektir.
• İfade etmek istediklerinizi sadece
metin yazarak ifade edebilirsiniz.
• Sadece kâğıt kalem kullanabilirsiniz.
• Yalnızca birbirinizden yardım
alabilirsiniz.
• Anlatacaklarınızı en fazla 5
cümle ile ifade edeceksiniz.
B
Ürünü tasarlarken;
• Grup sözcüsünü demokratik bir
biçimde seçiniz.
• Çalışma ile ilgili alınan kararlarda
tüm grup üyelerinin düşüncelerini
özgürce ifade etmelerini sağlayınız.
• Söylemek istediklerinizi şiir, resim,
şarkı, afiş, slogan vb. şekillerde
istediğiniz yöntemle ifade
edebilirsiniz.
• Size verilen malzemelerden istediğinizi
seçebilir ve kullanabilirsiniz.
• Öğretmeninizden, İnternetten ya
da farklı kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
• Çalışmalarınızı sınırlandırmadan
kendinizi özgürce ifade edebilirsiniz.
Metin hazırlarken ve ürün tasarlarken hissettiklerinizi ve düşüncelerinizi “hak, özgürlük,
demokratik ortam, özgür ve bağımsız karar alabilme, kendini ifade edebilme
ve yaratıcı düşünme” gibi kavramları da kullanarak bir metin hazırlayınız.
………………………………………………………………………………..

.
Sorular
1. Süreci sınırlılıklar ve özgürlükler açısından değerlendiriniz.
2. Metin / ürün hazırlama sürecini düşüncenin
üretilmesinde demokratik ortamın önemi açısından
değerlendiriniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir