İlk Vahiy: Yaratan Rabb?inin Adıyla Oku!

By | Haziran 1, 2013

Hz. Muhammed’in doğduğu evin
bugünkü hâli

1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla
Oku!
Kazanım
1. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin içe-
riğini belirtir.
Süre: 2 ders saati.
Kavramlar: yaratan.
Değerler: sorumluluk.

• Şiire göre İslam’dan önce Mekke toplumunun durumu nasıldır? Belirtiniz.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğinin Mekke dönemini öğrenmek İslam’ın temel mesajı-
nın anlaşılması açısından önemlidir. Çünkü İslam dininin doğduğu dönemde Mekke; dinî, sosyal ve
ahlaki açıdan kargaşa içindeydi. Güçlüler, zayıfları eziyordu. İnsanlar köle olarak alınıp satılıyordu.
Can ve mal güvenliği yoktu. Kadınlar ve kız çocukları hor görülüyordu. Kabileler arasında savaşlar
ve kan davaları vardı. İçki içmek, kumar oynamak, hırsızlık, iftira ve adaletsizlik gibi kötü davranışlar
yaygındı.
Mekke, Arap Yarımadası’ndaki ticari ve dinî merkezlerden biriydi. ‹nsanlar her yıl belirli zaman-
larda Kâbe’yi ziyarete gelirlerdi. Mekke’de bulunan Kâbe putlarla doldurulmuştu. Çünkü bu dönem-
de Mekke’de putperestlik yaygındı. Mekkeliler kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Putpe-
restlerin yanı sıra Mekke ve çevresinde Yahudiler, Hristiyanlar ve Hanifler vardı.
1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
DÜŞÜNELİM
Mekke şehri hakkında neler biliyorsunuz?
Hz. Muhammed (s.a.v.), doğup büyüdüğü Mekke toplumunun kötü yaşayışına hiçbir zaman
uymamış; asla puta tapmamış, doğruluk ve dürüstlükten hiç ayrılmamıştı. Doğruluğu, dürüstlüğü,
tertemiz yaşayışı sebebiyle Mekkeliler ona “Muhammedülemin” (Güvenilir Muhammed) diyorlardı.
Çevresindeki pek çok kişi putlara taparken Peygamberimiz, Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine
inanıyordu. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmuyor, sadece ona ibadet ediyordu. O, Mekkelilerin yaptıkları
kötü davranışlardan uzak durmak için özellikle 35 yaşından sonra sık sık Mekke yakınlarında bulu-
nan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na gidiyordu. Orada, insanların içine düştükleri kötü durumdan
kurtulmaları için Allah’a dua ediyordu.
65

Beceriler: araştırma, mekân, zaman ve
kronolojiyi algılama, Kur’an-ı Kerim mealini
kullanma.
Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce-
vap, anlatım, sonuç çıkarma.
Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı,
Kur’an-ı Kerim meali, İslam tarihi ile ilgili kay-
naklar, harita, bilgisayar, projeksiyon cihazı/
tepegöz, asetat.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir