Sevinçlerimizi Paylaşalım

By | Nisan 4, 2013

5. ÜNİTE : SEVİNÇ VE
ÜZÜNTÜLERİMİZİ
PAYLAŞALIM
Konu : 1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?

Kazanım 1 : Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve
erdem olduğunun farkında olur.

Kavramlar : Paylaşmak, erdem, ihtiyaç, dayanışma,
millî birlik ve beraberlik.

Öncelikle Verilecek Değerler : Yardımseverlik,
paylaşma, dayanışma, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik.

Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, iletişim
ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
sosyal katılım.

Atatürkçülük ile İlgili Konular : (1 -6)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap, rol oynama
yöntemi.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
ayet, hadis ve temel kavramların yer aldığı asetatlar,
Türkçe sözlük.
Dayanışmanın özünde iyiliği sevme, kötülükten kaçınma duygusu vardır. İyilik yapmayı se-
ven ve kötülüklerden kaçınan bir kimse, insanlara zor anlarında sırtını dönemez. Onun sorunu-
nu çözmek için yardımcı olur. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Sevdiğiniz şeyler-
den (Allah yolunda) harcamadıkça “iyiye” eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hak-
kıyla bilir.”(2)
Milletimiz, sevinç ve üzüntüde dayanışma içinde olduğunun en güzel örneklerini Kurtu-
luş Savaşı yıllarında göstermiştir. Bu sayede zor işler kolaylaşmış, birlik ve beraberliğimiz
pekişmiştir (Resim 2). Türk milleti, dayanışmanın en güzel örneklerini 1999 yılında yaşanan
iki büyük deprem felaketinden sonra da göstermiştir. Binlerce vatandaşımızın hayatını kay-
bettiği bu depremlerde çok sayıda aile evsiz kalmıştır. Okullar, hastaneler ve iş yerleri kulla-
nılamaz hâle gelmiştir. Bu büyük acıyı tüm yurttaşlarımız yüreklerinde hissetmişlerdir. Eko-
nomik durumu iyi olan veya olmayan tüm vatandaşlarımız, ellerindeki olanakları bölge insan-
ları için seferber etmişlerdir. Çok kısa bir süre içerisinde devletimizin ve halkımızın iş birliği
sayesinde yaralar sarılmış, yıkılan binaların yerine yenileri yapılmıştır.
Milletimizin dayanışmasına büyük önem veren Atatürk, bu konuyla ilgili olarak bir konuş-
masında şunları söylemiştir: “Gerektiğinde yurt için bir tek fert gibi tek vücut olarak azim ve
kararla çalışmasını bilen bir ulus, elbette büyük bir ulus ve elbette en büyük geleceğe layık
ve aday olan bir ulustur.” (3) Atatürk bir başka konuşmasında da vatanımızın bütünlüğü, mil-
letimizin bağımsızlığı için dayanışmanın önemine vurgu yaparak: “Bir ulus sımsıkı birbirine
bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” (4) demiştir.
İyi ve kötü günlerinde dayanışma örneği göstermeyen toplumlar, birlik ve beraberlikleri-
ni koruyamazlar. Bu toplumlar millet olmayı başaramadıklarından, çabucak dağılmaya ve yı-
kılmaya mahkûm olurlar. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için her konuda dayanış-
ma göstermek ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanların planlarını bozacaktır.
(2) Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.
(3) Palazoğlu, Ahmet Bekir, Atatürk İlkeleri, s. 373.
(4) Palazoğlu, Ahmet Bekir, Atatürk İlkeleri, s. 373.
Resim 2 : Kurtuluş Savaşı (Millî Mücadele, İrfan Ertel, İstanbul Askerî Müze)
“Paylaşmak bir ihtiyaçtır.” sözünü tahtaya yazarak
öğrencilerinizden bu ifadeden ne anladıklarını söylemelerini,
sonra da örneklendirmelerini isteyiniz. Toplum
hâlinde yaşayan insanların farklı ekonomik düzeylerde
olduklarına dikkat çekiniz. İnsanlar ne kadar varlıklı
olurlarsa olsunlar, toplumda bazı kişilerin yoksulluk
çekmelerinin onların vicdanlarını sızlatacağını hatırlatını
z. Öğrencilerinizin bu konuyla ilgili görüşlerini alınız.

Öğrencilerinizden, gündelik hayatta sıkça ihtiyaç
duyulan paylaşma olgusuna örnekler vermelerini isteyiniz.
Örneğin; arkadaşlarıyla, komşularıyla, akrabala-
rıyla neler paylaştıklarını anlatmalarını söyleyiniz.

Tahtaya “Paylaşmak bir erdemdir.” cümlesini yazını
z. Öğrencilerinize “erdem” kelimesiyle ilgili küçük bir
sözlük çalışması yaptırınız. Öğrencilerinizden, bu ifadeden
ne anladıklarını belirtmelerini isteyiniz. Paylaşabilen
insanların toplumsal sorumluluk sahibi, hoşgörülü
ve merhametli olduklarına, insanlara yardımcı olmanı
n huzur ve mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yapınız.

Paylaşamayan kimselerin ise sürekli mallarını koruma
sıkıntısı çektikleri için kazandıklarının esiri hâline
geldiklerini ve varlıklarını kaybetmekten korkan kimseler
olduklarını belirtiniz.
Süre : 40 + 40 dakika

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir