Toplumsal Barışın Kurulması

By | Haziran 2, 2013

Toplumsal Barışın Kurulması
DÜŞÜNELİM
Hangi faaliyetler eğitim ve öğretim etkinlikleri olarak değerlendirilebilir?
Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine döneminde toplumsal barışı sağlamak için çeşitli faaliyetlerde
bulunmuştur. Bunlardan biri, Medine’deki Evs ve Hazrec adlı iki düşman kabileyi barıştırmasıdır. Böy-
lece bu iki kabile arasında yıllardır devam eden kin ve düşmanlık sona ermiştir. Diğeri ise muhacirler-
den her birini ensardan biri ile kardeş yapmasıdır. İslam tarihinde buna “Özel İslam Kardeşliği”(2) denir.
Peygamberimizin bu çalışmaları Medine’deki Müslümanlar arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağ-
larını güçlendirmiştir.

Resim 3.11 : Peygamberimizin toplumsal barışın kurulmasını sağladığı Medine şehrinden bir görünüm
(1) Hayati Ülkü, İslam Tarihi, s. 130.

3. Ünite: Son Peygamber Hz. Muhammed

4. Öğrencilerinize 78. sayfanın ilk parag-
rafını okutup Peygamberimizin başka hangi
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunduğunu
kavramalarını sağlayınız. Konuyu pekiştirme-
leri için “Tartışalım” etkinliğini yaptırınız.
5. Öğrencilerinizin “Toplumsal Barışın
Kurulması” konusunun “Düşünelim” bölümün-
deki soruyla ilgili görüşlerini alınız.
6. Öğrencilerinize konunun birinci paragra-
fını okutup “Resim 3.11”i inceleterek Peygam-
berimizin toplumsal barışın kurulmasına iliş-
kin hangi faaliyetlerde bulunduğunu anlatınız.
“Özel ‹slam Kardeşliği” ile ilgili açıklama yapı-
nız ve bu faaliyetlerin Müslümanlar arasındaki
sevgi, dostluk ve kardeşliğin artırılmasındaki
önemini vurgulayınız.
7. Öğrencilerinize 79. sayfanın ilk paragra-
fını okutup “Medine Sözleşmesi”nin toplumsal
barışın kurulmasına nasıl katkı sağladığını
sorarak bir tartışma ortamı oluşturunuz. Böy-
lece onların, toplumsal barışın aynı zamanda
farklı inançta olanlarla barış içinde yaşama
ile kurulabileceğini fark etmelerini sağlayınız.
Öğrencilerinize “Açıklayalım” etkinliğini yaptı-

(2) Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C 1, s. 261.

78

rınız.
8. Öğrencilerinize “Hudeybiye Antlaşması
ve Mekke’nin Fethi” konusunun “Düşüne-

Medine’de Müslümanların yanı sıra Yahudi kabileleri de yaşıyordu. Peygamberimiz, Medine’nin
güvenliğini sağlamak ve barış içinde yaşayabilmek için onlarla bir vatandaşlık anlaşması yaptı.
İslam tarihinde bu anlaşmaya “Medine Sözleşmesi” adı verilir. Bu sözleşmeye göre herkes kendi
dinî inancını yaşamakta serbest olacaktı. Herkes ibadetlerini ve inançlarının gereğini özgürce yerine
getirebilecekti. Medine şehri, herhangi bir saldırıya karşı birlikte savunulacak ve hiç kimse barış ve
güven ortamını bozacak davranışlarda bulunmayacaktı.(1) Peygamberimiz, bütün bu çalışmalarıyla
Medine’de toplumsal barış ve huzur ortamını sağlamış oldu.
AÇIKLAYALIM
Peygamberimizin Medine’de yaptığı faaliyetler, toplumsal barışın kurulmasına nasıl katkı
sağlamıştır? Açıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir